Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för upprättande och uppföljning av hållbarhetsmål och klimatmål med tillhörande handlingsplan

RUTIN
Beslutsfattare:   Hållbarhetschef
Gäller från och med:   29 mars 2019
Ändrad från och med: 24 februari 2023
Diarienummer: V-2023-0004-03
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte 

Syftet med denna rutin är att beskriva hur KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan ska upprättas, beslutas och följas upp inom hela KTH:s verksamhet. 

2. Omfattning/avgränsning 

Rutinen omfattar hela KTH:s verksamhet 

3. Definitioner 

Mål Resultat som ska uppnås.
Övergripande hållbarhetsmål och klimatmål Mål som gäller hela KTH:s verksamhet och som är tidsbegränsade.
Delmål Delmål som upprättas för att stödja och uppnå de övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen.
Handlingsplan Innehåller åtgärder, ansvariga, resurser och tidplan för att uppnå hållbarhetsmålen och klimatmålen. Den beskriver åtgärder för hur övergripande mål och delmål ska uppnås.
VS Verksamhetsstödet

4. Ansvar 

  • Rektor beslutar om universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt tillhörande handlingsplan för hela KTH. 

  • Hållbarhetschef ansvarar för att övergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan finns upprättade och att de följs upp och rapporteras, både internt och externt. 

  • Universitetsdirektör och skolchefer ansvarar för att upprätta, besluta och följa upp hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan inom ramen för sina ansvarsområden.  

5. Genomförande 

5.1 Övergripande hållbarhetsmål och klimatmål 

Övergripande hållbarhetsmål och klimatmål upprättas av hållbarhetschef. Till de övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen upprättas en övergripande handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder, ansvariga, tidplan och resurser. Rektor beslutar om hållbarhetsmålen och klimatmålen samt handlingsplanen. Som grund för upprättande av målen genomförs en miljöutredning för att identifiera KTH:s betydande miljöpåverkan.  

De övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen samt handlingsplanen är en del i den ordinarie styrningen av verksamheten och integreras i den övergripande planerings- och uppföljningsprocessen för KTH:s verksamhet. Uppföljning och utvärdering utgör underlag till ledningens genomgång på olika nivåer i organisationen och ligger till grund för beslut om fortsatt målarbete och vidare åtgärder.

Ansvariga chefer på olika nivåer inom KTH kommunicerar de övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen internt och externt. De ska finnas tillgängliga på KTH:s webbsida och intranätssida. 

Hållbarhetschef följer upp och redovisar målarbetet i samband med ledningens genomgång på skolor/VS och högsta ledningen.  

6. Dokumentation 

Beslut om övergripande hållbarhetsmål och klimatmål
Handlingsplan för övergripande hållbarhetsmål och klimatmål

7. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

07/00

2021-03-12

Revidering pga att Nya mål framtaget 2021-2025-2045 och namnändring till hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan. Redaktionella ändringar.

Sabine Micksäter/Kristina von Oelreich

08/00 2021-10-20 Redaktionella ändringar Veine Haglund/Kristina von Oelreich
09/00 2023-04-17 Redaktionella ändringar, GVS justeras till VS Anna Berglund
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-26