Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för upprättande och uppföljning av hållbarhetsmål och klimatmål med tillhörande handlingsplan

RUTIN
Beslutsfattare:   Hållbarhetschef
Gäller från och med:   29 mars 2019
Ändrad från och med: 12 mars 2021
Diarienummer: V-2020-0345-08 kskod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan ska upprättas, beslutas och följs upp inom hela KTH:s verksamhet.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar KTH:s verksamhet, Gemensamt verksamhetsstöd och skolornas verksamhet.

3. Definitioner

Mål

Resultat som ska uppnås.

Övergripande hållbarhetsmål och klimatmål

Mål som gäller hela KTH:s verksamhet.

Delmål

Delmål som upprättas för att stödja och uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Handlingsplan

Innehåller åtgärdar, ansvariga, resurser och tidsplan för att uppnå hållbarhetsmålen och klimatmålen. Beskriver hur övergripande och delmål ska uppnås.

GVS

Gemensamt verksamhetsstöd.

4. Ansvar

  • Rektor beslutar om universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt tillhörande handlingsplan för hela KTH.
  • Hållbarhetschefen ansvarar för att övergripande hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan finns upprättade och att de följs upp och rapporteras, både internt och externt.
  • Vicerektor för hållbar utveckling medverkar i att upprätta och följa upp mål för integrering av miljö- och hållbarutveckling i forskning, utbildning och samverkan.
  • Universitetsdirektör GVS och skolchefer ansvarar för att upprätta, besluta och följa upp hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan inom ramen för sina ansvarsområden.

5. Genomförande

Övergripande hållbarhetsmål och klimatmål upprättas av hållbarhetschefen och vicerektor för hållbar utveckling. Rektor beslutar om hållbarhetsmålen och klimatmålen samt handlingsplanen. Som grund för upprättande målen genomförs en miljöutredning för att identifiera betydande miljöpåverkan.

Till de övergripande hållbarhetsmål och klimatmål upprättas en tillhörande handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder, ansvariga, tidplan, resurser och hur uppföljning och utvärdering ska ske. Uppföljning och utvärdering utgör underlag till ledningens genomgång och ligger till grund för beslut om fortsatt målarbete och vidare åtgärder.

De övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen samt handlingsplanen är en del i den ordinarie styrningen av verksamheten och integreras i den övergripande planerings- och uppföljningsprocessen för KTH:s verksamhet.

Ansvariga chefer på olika nivåer i organisationen kommunicera de övergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen internt och externt och de ska finnas tillgängliga på KTH:s hemsida och intranätssida.

Hållbarhetschefen följer upp och redovisar målarbetet i samband med ledningens genomgång på skolor/GVS och högsta ledningen.

6. Dokumentation

Beslut om övergripande hållbarhetsmål och klimatmål
Handlingsplan för övergripande hållbarhetsmål och klimatmål

7. Bilagor

Mall - Handlingsplan övergripande hållbarhetsmål och klimatmål

8. Ändringslogg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
06/00 2018-04-06 Redaktionella ändringar. Ändring av Dokument ID samt uppdatering i och med skolsammanslagning och nya ISO 14001:15 Sabine Micksäter,
Kristina von Oelreich
07/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen och miljöledningssystemets nya organisation och arbetssätt där miljömbudsrollen ersätts med ansvariga funktioner. Kristina von Oelreich

08/00

2021-03-12

Revidering pga att Nya mål framtaget 2021-2025-2045 och namnändring till hållbarhetsmål och klimatmål samt handlingsplan. Redaktionella ändringar.

Sabine Micksäter/Kristina von Oelreich

09/00 2021-10-20 Redaktionella ändringar Veine Haglund/Kristina von Oelreich
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-20