Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sex SCI-projekt som gör skillnad

Publicerad 2023-09-06

Skolan för teknikvetenskap (SCI) inleder sex projekt i höst, som täcker ett brett spektrum av ämnen i linje med flera av de tretton principerna för Framtidens utbildning. Genom att använda teknik, dataanalys samt ökat samarbete vill skolan förbättra kvaliteten, relevansen och effektiviteten i sina utbildningsprogram.

Framtidens utbildning på KTH är ett förändringsprogram med syftet att göra KTH fortsatt attraktivt och relevant i en snabbt föränderlig värld med komplexa utmaningar, genom att erbjuda utbildning av högsta kvalitet i de bästa utbildningsmiljöerna. För att uppnå detta ambitiösa mål krävs konkreta, skalbara och innovativa projekt som hanterar aktuella utmaningar och samtidigt banar väg för ett hållbart akademiskt utbildningssystem.

Gunnar Tibert, Grundutbildningsansvarig (GA), Anna Burvall och Torbjörn Bäck (Vice GA), berätta oss mer om de pågående projekten inom Framtidens utbildning vid SCI.

- I den första fasen av Framtidens utbildning lanserar SCI följande sex projekt:

  1. Nulägesanalyser för programombyggnad - Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik och masterprogrammet i Flyg- och rymdteknik står inför en omstrukturering. Vårt projekt syftar till att genom diskussioner med intressenter såsom studenter, lärare och industripartner analysera den nuvarande situationen.
  2. Progression av studenters friläggningsförmåga - I ämnet tillämpad mekanik och i synnerhet inom de grundläggande kurserna i mekanik och hållfasthetslära är det viktigt för studenterna att kunna identifiera krafter som påverkar ett objekt, s.k. friläggning. Projektets syfte är att hjälpa studenter utveckla sina färdigheter i friläggning genom att tillhandahålla digitala verktyg för övning och återkoppling.
  3. Flexibelt inspelat material för aktivt lärande - Inspelat material kan vara till stor hjälp för studenter, men kan också få dem att stanna hemma och därmed går miste om viktiga diskussioner i klassrummet. Projektet syftar till att skapa inspelat material för grundläggande fysikkurser och använda dessa i kombination med undervisning på campus, istället för att ersätta den.
  4. Datadriven antagning till mastersprogram - Antagning av studenter till mastersprogrammen är en tidskrävande uppgift för programansvariga. I en pilotstudie som har innefattat nio mastersprogram vid SCI-skolan har vi med hjälp av datadriven analys förkortat den tiden avsevärt samtidigt som kvaliteten förbättrats. Projektet syftar till att etablera verktyget vid antagning till fler mastersprogram på hela KTH.
  5. Förstudie i storskalig examination – Varje år följer tusentals studenter våra grundläggande matematikkurser, och mycket tid och arbete läggs på att rätta deras tentor. Kanske kan detta effektiviseras med hjälp av digitala verktyg och automatisk rättning. Projektet syftar till en öppen diskussion vid Institutionen för matematik kring hur examinationen för storskaliga kurser kan förändras samtidigt som vi upprätthåller kvalitet och lärande.
  6. Ämnes- och yrkesspecifik integration av hållbarhet, jämställdhet och mångfald – En övervägande del av civilingenjörs- och mastersprogrammen vid SCI-skolan utvecklar och erbjuder kurser eller kursavsnitt om hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Projektet syftar till att dela kunskap och idéer kring hur vi kan främja givande diskussioner bland studenterna samt förse dem med relevant information.

Samarbetar SCI-skolan med andra skolor kring utvecklingen av projekt inom Framtidens utbildning?

- Alla GA på KTH är delaktiga i Framtidens utbildning och träffas regelbundet för att diskutera och jämföra vad som pågår vid de olika skolorna. Ibland finns det synergier där projekt vid en skola berör en eller flera andra skolor. Ett exempel är SCI-skolans nuvarande projekt om datadriven antagning till mastersprogram som förhoppningsvis implementeras vid andra skolor på KTH. Även vårt projekt om utveckling av studenters friläggningsförmåga inom mekanik- och hållfasthetslära kommer att påverka program vid andra skolor och kräver därmed samarbete.

Vad är nästa steg? Finns det några specifika områden eller utmaningar som SCI-skolan fokuserar på?

- Utvecklingsarbetet vid SCI begränsas inte till de sex storskaliga projekten som nämns ovan; det pågår flera mindre projekt på kurs- och programnivå som ofta är initiativ av enskilda lärare. Men för närvarande lägger vi vår energi på de ovannämnda sex projekten.

- Nya projekt inom ramen för Framtidens utbildning kommer att starta nästa år. För dessa är temat och inriktningen fortfarande under diskussion. Förslag är alltid välkomna så börja fundera: vad tror du behövs? Vad skulle du vilja vara involverad i? Förmedla dina idéer eller förslag till vice prefekten på din institution, till programansvarig (PA) eller GA.

SCI:s programgrupp