Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning

Publicerad 2021-09-17

Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Från läsperiod 2 kan därmed utbildningsaktiviteter formas enbart utifrån vad som gynnar lärandet, med den övergripande inriktningen för vad som beskrevs i scenario LÅG som utgångspunkt.

Fullt fokus på lärandet

Med implementeringen av steg fyra i regeringens avveckling av restriktioner från och med 29 september 2021 behöver inte KTH:s undervisning och examination begränsas av pandemirelaterade smittskyddsregler, utan kan helt och hållet fokusera på vad som fungerar bäst för lärandet; vad som fungerar bäst digitalt och vad som fungerar bäst på campus.

Fler restriktioner tas bort från och med 29 september (regeringen.se)

Övergripande inriktning

Aktivitetsområden och nivå LÅG

Läs mer om vad som motsvarar utbildningsaktiviteter på nivå LÅG.

Då styrdokumenten för KTH:s utbildningsverksamhet pekar i samma riktning som beskrivs i den övergripande inriktningen för scenariobeskrivningens nivå LÅG, fortsätter rektorsbeslutet från 1 juni 2021 (V-2021-0421) att gälla som styrande utgångspunkt, d.v.s.:

”Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål som gynnas, eller kan genomföras lika väl, av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Resterande undervisning och examination genomförs på campus.”

En kortare sammanfattning av KTH:s styrdokument för utbildning finns på startsidan för .

Från läsperiod 2

De utbildningsaktiviteter som har skett på distans enbart p.g.a. salsbegränsningar (med risk för försämrat lärande för studenterna) kan därmed förläggas på campus. Eventuella ändringar i upplägg implementeras lämpligen till läsperiod 2; många studenter har uttryckt oro för att planeringen för läsperiod 1 kommer ändras drastiskt direkt efter den 29 september.

Möbleringen återställs

Fastighetsavdelningen kommer att iordningställa lärosalarna till originaluppställning på alla campus. Det beräknas ta ungefär en vecka efter 29 september. 

Med reservation för ändringar om nya direktiv kommer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten.

Ovan har diskuterats och förankrats i samordningsgruppen och grundutbildningsutskottet.

Samordningsgruppen

Vid behov träffas nedan personer för att diskutera och förankra viktiga övergripande beslut:

 • Rektor
 • Universitetsdirektör
 • Skolchefer
 • Prorektor
 • Dekanus
 • Vicerektor för utbildning
 • Berörda avdelningschefer inom GVS
 • Studentrepresentanter
 • Kommunikatörer.

Grundutbildningsutskottet (GU)

Grundutbildningsutskottet är ett av utbildningsnämndens (UN) tre underliggande och mer operativa organ.

GU planerar, diskuterar och bereder frågor om behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ärenden lyfts på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel rektor eller utbildningsnämnden (UN).

GU består av:

 • vicerektor för utbildning (ordförande)
 • GA från alla skolor
 • två studentrepresentanter.

Grundutbildningsutskottet (GU)