Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdaterad rapport! Att främja lärande och förebygga fusk

En penna på papper med matte tecken
Publicerad 2023-04-17

Andra examinationsformer än de som lärare och examinatorer är vana vid samt genomslaget för generativa AI-verktyg som ChatGPT har inneburit att frågan om säkerhet mot fusk vid examination av studenternas prestation blivit mer aktuell än någonsin. Eftersom examination är del av ett komplext samspel mellan kursmål, lärare och studenter, bör en konstruktiv dialog kring fusk föras både bland lärare och bland studenter. Avsikten med denna text är att uppmuntra till en sådan dialog. Texten har tagits fram av en undergrupp inom PriU-gruppen för bedömning och examination. En fylligare version av gruppens slutsatser och resonemang återfinns i [1].

Uppdaterad rapport

I den uppdaterade rapporten har en bilaga om generativa AI-verktyg och fusk lagts till och ändringar gjorts i första hand i avsnitten om disciplinära åtgärder och viktiga begrepp. I arbetet med uppdateringen har arbetsgruppen haft möten med förvaltningsjuristerna på KTH.

Viljan att lära

Utgångspunkten i gruppens arbete har varit att alla (både studenter och lärare) vill och kan bidra till en kultur som kännetecknas av viljan att lära. Detta innebär att proaktiva pedagogiska insatser bör stå i fokus framför kontrollerande och disciplinära åtgärder för att minimera fusk. Fusk är ett komplext problem och vi har i likhet med Sindre [2] identifierat fyra åtgärdskategorier: kulturella, disciplinära, pedagogiska och kontrollerande. Vi har dessutom delat upp kategorierna på tre olika nivåer: studentnivå, lärarnivå och lärosätesnivå. För att hantera risken för fusk, behövs en lämplig kombination av dessa olika åtgärder.

Åtgärdskategorier

Låt oss först kort beskriva de olika åtgärdskategorierna. Därefter följer en mera detaljerad lista över olika praktiska åtgärder.

Kulturella

Utgångspunkten är att studenter vid KTH vill lära sig och tar ett ansvar för sitt eget lärande samt att lärare vid KTH utgör goda förebilder som är kapabla att på ett konstruktivt sätt diskutera frågor kring fusk med studenterna. Såväl studenter, lärare som KTH förväntas därför bidra till en kultur av lärande där fusk inte är acceptabelt. KTH som lärosäte har även ett ansvar för att utveckla, säkerställa och vidmakthålla denna kultur kring lärande.

Disciplinära

I högskoleförordningen nämns inte ordet fusk. Istället står det att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som “med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”. För att kunna vidta disciplinära åtgärder krävs det att det är möjligt att både kunna bevisa att studenten inte följt reglerna och att dessa var kända för studenten. Det är därför inte enbart ur ett pedagogisk perspektiv som det är viktigt att tydligt redogöra för vilka regler som gäller, utan även ur ett juridiskt.

Pedagogiska

Att minska fusk är starkt kopplat till kursutformning och undervisningspedagogik. När studenterna känner till vad de förväntas lära sig i kursen, hur detta förhåller sig till deras aktuella kunskapsnivå och hur examinationen genomförs minskar risken för fusk. Tydlighet och enkelhet kring vad som gäller vid examinerande moment minskar också fusket. Det är därför naturligt att examinator i kursen noga reflekterar kring hur de formativa och summativa momenten utformas för att skapa tydlighet gentemot studenterna.

Kontrollerande

Att enbart genomföra individuell examination i en starkt kontrollerad miljö (t.ex. muntlig examination eller salstentamen) där möjligheterna till fusk är begränsade inskränker KTH:s möjligheter att effektivt examinera studenter. Kontroll av fusk ska genomföras när det är möjligt och lämpligt, men kraven på kontrollfunktionerna kan variera beroende på examinationsuppgiften. Individuell examination i en kontrollerad miljö bör dock ske på strategiskt relevanta platser i utbildningen, givet utbildningskontexten.

Tabellöversikt: Vem gör vad för att minska fusk

Vi har från litteratur och egen erfarenhet samlat en rad åtgärder för att förebygga, hindra och upptäcka fusk. Åtgärderna har kategoriserats i Sindres fyra kategorier: kulturella, disciplinära, pedagogiska och kontrollerande. Matrisen nedan sammanfattar åtgärderna och det ansvar som studenten, läraren respektive lärosätet har i samband med dessa.

Åtgärder Studenten Läraren Lärosätet

1. Kulturella

Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter .

Läs och följ etiska riktlinjer och hederskodex.

Bidra till en kultur av lärande där fusk inte är okej. Det är studentens ansvar att inte fuska.

Kommunicera hederskodex.

Var själv ett gott föredöme.

Motivera reglerna som gäller vid examination.

Bidra till en kultur av lärande där fusk inte är okej.

Visa engagemang för studenternas lärande.

Fokusera på att stödja studenterna i sitt lärande. Identifiera på vilka platser i programmet det är strategiskt viktigt med individuell examination i kontrollerad miljö.

Inför en gemensam hederskodex för hela KTH.

Anordna aktiviteter såsom reflektionsseminarier om förebyggande av fusk på programnivå.
2. Disciplinära

Ta reda på vad som är tillåtet och otillåtet vid examination.

Ha koll på vad konsekvenserna av försök till vilseledande kan bli.

Ge tydlig information om gällande regler både före och vid examinationen. Inför vid behov en regelkännedomsfråga.

Vid grundad misstanke om försök till vilseledande, anmäl alltid detta till rektor.

Ha kunskaper om hur processen för disciplinärenden fungerar, vad grundad misstanke om försök till vilseledande innebär och varför det är viktigt att anmäla.

Ge tydlig och målgruppsanpassad information om processen för disciplinärenden. 

Skapa förutsättningar för att handlägga disciplinärenden effektivt.

Uppmärksamma att det finns etiska riktlinjer för KTH i varje kursplan.

Ta fram mer heltäckande riktlinjer för examination och övervakning vid examination.

3.Pedagogiska

Ta reda på hur kunskaperna kommer till nytta i senare kurser eller yrkeslivet.

Läs instruktionerna för examinationen noga. Påpeka för läraren om något är oklart.

Delta aktivt i undervisningen, även i aktiviteter som inte är obligatoriska.

Var tydlig med vilka hjälpmedel som får användas och vilket samarbete som är tillåtet vid varje examination.
Ha en tydlig konstruktiv länkning i kursen.

Skriv tydliga betygskriterier och kommunicera dessa till studenterna.

Visa syftet med kursen och var kunskaperna kommer till nytta.

Utforma examinationen så att den uppmuntrar till lärande, inte fusk.

Konstruera originella uppgifter.

Individualisera uppgifter.

Ge nya uppgifter varje kursomgång.

Se till att det finns en stor variation i examinationsformer inom varje program.

Sprid goda exempel på examination som främjar lärande och förebygger fusk.
 

4.Kontrollerande
- förhindra fusk
- upptäcka fusk

Kontrollera noga vilka hjälpmedel som får användas och vilket samarbete som är tillåtet vid varje examination och se till att följa dessa regler.

Medverka inte till fusk genom att ge otillåten hjälp eller tillgängliggöra lösningar av pågående examination.

Använd muntliga (del-)redovisningar med ID-kontroll.

Plagiatgranska inlämningar.

Även gruppuppgifter ska ha element av individuell examination.

Se till att bedömande lärare och assistenter håller kontakt under bedömningsarbetet och diskuterar misstänkta fall av plagiering och otillåtet samarbete.

Säkerställ att enkla och effektiva kontrollmekanismer finns tillgängliga för lärarna, såsom verktyg för plagiatgranskning, tentamensvakter, stöd för autentisering och ID-kontroll.

Ge stöd till anmälaren av misstänkt vilseledande för att bearbeta resultat från kontrollverktyg så att underlaget blir ändamålsenligt.