Till innehåll på sidan

Lämna in schemaunderlag

Schemaunderlaget utgör din schemabeställning. I det specificerar du vad din kurs ska innehålla. Här finner du information om hur du går tillväga.

Schemas kalender

Vem lämnar in underlaget?

Varje skola på KTH bestämmer sin egen rutin. Det kan tex. vara kursansvarig eller en administratör som lämnar in underlaget. Kontakta din studierektor för vad som gäller hos er.

Var?

Underlaget finns i KOPPS och ska fyllas i där. Det är viktigt att det fylls i noggrant. Mycket av informationen läses automatiskt över till schemaläggningssystemet. Gå till KOPPS.

När?

Underlag för höstens kurser ska vara klara i januari, och för vårens i augusti. Gå till schemakalendariet

Hur?

Innan du startar

Detaljerad beskrivning följer nedan. Samma beskrivning finns här som PDF: Manual Fylla i schemaunderlag i KOPPS (pdf 468 kB)

Se vad de olika aktivitetstyperna betyder: Aktivitetstyper i KOPPS (pdf 419 kB)

När du är klar måste du sätta underlagets status till ”Godkänd”, alternativt "Klar för modul" för att kursen ska schemaläggas.

Notera även att eventuell omtenta ska beställas i underlaget.

Hitta underlaget

Logga in i KOPPS via Tjänster i personliga menyn:

Klicka på den här knappen på första sidan:

Välj termin och sök upp den kurs som du vill skapa ett underlag för, genom att mata in kurskod eller avdelningskod. Du får då fram en översikt över ditt sökurval. Klicka på rätt tillfälle för din kurs.

Om kursen löper över flera terminer behöver du fylla i ett underlag per termin. Du växlar termin via flikarna längst upp på underlaget.

Underlagets status

Underlaget kan ha status Utkast, Klar för modulschema, Godkänd, och Låst. Det kommer att stå som Utkast tills dess att du aktivt ställer in en annan status. När du är nöjd med underlaget ändrar du dess status till:

Godkänd – för kurser på grundnivå

Klar för modulschema – för kurser på masternivå

Endast underlag med status Godkänd eller Klar för modulschema kommer att schemaläggas.

Kom ihåg att spara efter att du valt status.

Schemaläggarna kommer senare att ändra statusen till Låst, vilket innebär att schemaläggningen har börjat och att du inte längre kan ändra i underlaget. Om du ändå vill göra en ändring kontaktar du schemaläggarna.

Fylla i underlaget

När ett kurstillfälle kopieras i KOPPS från en termin till ett annan, kopieras även schemaunderlaget. När du öppnar ett nytt underlag för en kurs som getts tidigare, ska du alltså få upp en kopia på föregående underlag. Du behöver då uppdatera de uppgifter som inte längre är aktuella. Även om kursupplägget är detsamma som tidigare, måste du uppdatera kursveckorna. Om du har problem med kopieringen av underlag kontaktar du kopps.

Här i "Information" finner du exempelvis länk till läsårsindelningen, som du behöver känna till för att kunna ange i vilka veckor dina olika undervisningsmoment ska ges.

Informationen i detta fält hämtas automatiskt från kurstillfället och läsårsplanen i KOPPS. Kontrollera informationen, och särskilt att undervisningsperiod, start- och slutdatum stämmer.

 Läses av:

 Kopplade program hämtasautomatiskt från läsårsplanen. Om ett program saknas i listan kan det tyda på att läsårsplanen inte är godkänd, vilket måste åtgärdas innan schemaläggningen påbörjas.

För att studenten ska få ett schema utan krockar är det mycket viktigt att informationen är korrekt. Kontrollera därför uppgifterna noga!

Äldre uppgift om program / årskurs

Fältet saknar numera relevans. Rensa gärna fältet, så försvinner det.

Antal studerande

Fyll i förväntat antal studenter.

Antal grupper
Ange hur många grupper som studenterna delas in i utifrån salsbehov.

Antal parallella grupper

Antal grupper som ska ha undervisning samtidigt, exempelvis vid övningar.

Exempel a) 3 grupper, 3 parallella - schemaläggaren bokar tre salar vid ett och samma tillfälle.

Exempel b) 3 grupper, 1 parallell – schemaläggaren bokar en sal vid tre olika tillfällen.

Kontaktuppgifter:

Fyll i namn och kontaktuppgifter till studierektor. Kursansvarig/lärare hämtas automatiskt från kurstillfället i KOPPS. Kopplade personer kan sedan snabbt väljas som lärare för olika aktiviteter i fältet Undervisningstillfällen.

 Det här Modulschemainformation fältet kan du ignorera, då det endast används av schemaläggarna.

 Undervisningstillfällen

Moment
Använd rullgardinslistan för att lägga in kursens samtliga moment, inklusive labbar och tentamen. En rad för varje moment. Beskrivning av de olika aktivitetstyperna finns på schemasidorna.Välj Tentamen (och inte Examination) om kursen har en vanlig tentamen. Detta är viktigt för tentamensadministrationen.

Kopiera/radera/flytta moment

Klicka på plus eller minus till höger för att kopiera eller radera en rad.

Ändra ordning på skapade moment genom att dra och släppa en aktivitet via de dubbla pilarna till vänster.

Grupper

För föreläsningar är defaultvärdet 1 grupp om inget annat anges. För andra moment hämtas värdet som du angav i fältet Läses av. Denna hämtning sker när du sparar.

Parallella grupper

Defaultvärdet är alla grupper, om inget annat anges här, eller har angivits i fältet Läses av. Du behöver manuellt ange om det är olika gruppindelningar som gäller för olika moment.

Timmar
Ange hur många timmar momentet ska vara, defaultvärdet är 2.

Lärare

Ange namnet på den eller de lärare som ska hålla i momentet. Lärarens namn ska finnas med på samtliga moment där hen ska undervisa, detta för att undvika att läraren dubbelbokas.

Använd alltid formatet Förnamn Efternamn (e-post).

 Egen sal

Sätt ett kryss om ni själva ordnar fram sal. Om du vet vilken egen sal du kommer att använda - ange detta med rumsnummer och/eller populärnamn. 

Kommentar

Övrig information till schemaläggaren.

Vecka

Använd rullgardinslistan för att ange vecka då momentet ska ges. Detta måste göras för varje moment. Den första siffran syftar på kursvecka; siffrorna inom parentes anger kalendervecka (ÅÅÅÅVV). Här måste du ta hänsyn till läsårsindelningen .

Undervisningens omfång summeras automatiskt utifrån fältet Undervisningstillfällen när du klickar på Spara. Här kontrollerar du att allt stämmer.

Här anger du mer utförlig information om laborationer, exempelvis antal labtillfällen per student, och om laborationerna ska separeras från andra kursers laborationer. Observera att samtliga laborationer måste anges i fältet Undervisningstillfällen.

Ange kurser som samläser med din kurs och under vilken period, vilka moment det gäller, och förväntat sammanlagt antal studenter.

Här kan du fylla i om läraren som du har listat i fältet Undervisningstillfällen, även undervisar i en annan kurs. Observera att läraren ska finnas med i fältet Undervisningstillfällen på båda kursernas underlag.

 Om kursen ska ha en omtentamen fyller du i förväntat antal tentander. Lämnas fältet tomt schemaläggs ingen omtentamen.

 Här kan du lägga in kortfattad övrig information till schemaläggaren.

Obs - Denna ruta kan inte ersätta fältet Undervisningstillfällen!