Tidplan disputation

Disputationen skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december om inte synnerliga skäl föreligger.

Enligt fastställd tidplan ska anmälan lämnas in till institutionens administratör 7 veckor innan planerat datum och till skolkansliet senast 5 veckor innan planerat datum. Dessa 7 respektive 5 veckor ska infalla under perioderna 7 januari– 15 juni och 15 augusti– 20 december. Glöm inte att boka lokal och ordna med tryckning. Samtliga nedan angivna blanketter finns att hämta i KTH:s blankettarkiv .

Tidplan

Tidpunkt

Åtgärder i samband med disputation

Utförs av

Senast 9 veckor före disputation

Huvudhandledare lämnar in förslag på förhandsgranskare (förhandsgranskaren ska ha minst tio (10) dagar på sig att utföra granskningen.

  • Blankett: Utse förhandsgranskare

Huvudhandledare

Senast 7 veckor före disputation

Lämna in följande till din institutions forskarutbildningsadministratör.

Respondent i samarbete med huvudhandledare

 
  • Blankett: Anmälan-Disputation, doktorsexamen

  • Individuell studieplan - slutlig studieplan

  • Blankett: Summering av kvalitetsgranskning, vilket innebär att den interna granskningen av avhandlingen skall vara genomförd

  • Blankett: Distributionslista, doktorsavhandling.

 

Senast 5 veckor före disputation

Anmälan samt bilagor skickas efter granskning till Forskarutbildningshandläggare, ABE: s Skolkansli, Teknikringen 74D.

Institutionens forskarutbildningsadministratör

Senast 3 veckor före disputation

Beslut om disputation distribueras till respondent, huvudhandledare, opponent, betygsnämnd, ABE: s strategiska råd, skolans institutioner, registrator, KTHB och KTH-kalendern.

Forskarutbildningsansvarig samt Forskarutbildningshandläggare

Senast 3 veckor före disputation

Avhandlingen distribueras enligt den fastställda distributionslistan.

Respondenten

Senast 3 veckor före disputation

Avhandlingen tillgängliggörs i elektronisk form i Diva (spikas). Vänligen notera att avhandlingen ska vara publicerad senast 3 veckor innan disputation. Därför rekommenderas att respondent spikar senast 4 veckor innan disputation.

Se följande sida för mer information om spikningen Spikningen steg för steg

Respondenten

1 vecka före disputation

Blanketten Protokoll skickas till huvudhandledaren inför disputationen.

Forskarutbildningshandläggare

Efter disputationen

Blanketten Protokoll skall skickas till Forskarutbildningshandläggare, ABE: s Skolkansli, Teknikringen 74D.

Huvudhandledaren

 

Avhandlingen registreras i Ladok.

Forskarutbildningshandläggare ABE

 

Ansökan om doktorsexamen sker sedan hösten 2018 via Personliga menyn/Tjänster. Se vidare i Ansökan om examensbevis.

Respondenten