Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidplan disputation

Disputationen skall äga rum mellan den 7 januari och den 15 juni samt 15 augusti till 20 december.

Tryck av avhandling

Avhandlingsomslag

I rektorsbeslut om uppdatering av layout för doktors- och licentiatavhandlingar (V-2020-0075) har beslutade mallar tagits fram för omslag, titelblad och nästföljande sida med bokinformation, samt även en samprofilerad mall för avhandlingar där KTH är en part bland flera avsändare. Omslag, titelsida och nästföljande sida layoutas av US-AB i samband med tryck.

Enligt fastställd tidplan ska anmälan lämnas in till institutionens administratör sju (7) veckor innan planerat datum och till skolkansliet senast fem (5) veckor innan planerat datum. Dessa sju respektive fem veckor ska infalla under perioderna 7 januari– 15 juni eller 15 augusti– 20 december. Glöm inte att boka lokal och ordna med tryckning. Samtliga nedan angivna blanketter finns att hämta i KTH:s blankettarkiv .

Tidplan

Tidpunkt

Åtgärder i samband med disputation

Utförs av

Senast 9 veckor före disputation

Huvudhandledare lämnar in förslag på förhandsgranskare (förhandsgranskaren ska ha minst två (2) veckor på sig att utföra granskningen.

  • Blankett: Utse förhandsgranskare

Huvudhandledare

Senast 7 veckor före disputation

Lämna in följande till din institutions forskarutbildningsadministratör.

Respondent i samarbete med huvudhandledare

 
  • Blankett: Anmälan-Disputation, doktorsexamen

  • Blankett: Summering av kvalitetsgranskning, vilket innebär att den interna granskningen av avhandlingen skall vara genomförd

  • Blankett: Distributionslista, doktorsavhandling.

 

Senast 5 veckor före disputation

Anmälan samt bilagor skickas efter granskning till Forskarutbildningshandläggare, ABE: s Skolkansli, Teknikringen 74D.

Institutionens forskarutbildningsadministratör

Senast 3 veckor före disputation

Beslut om disputation distribueras till respondent, huvudhandledare, opponent, betygsnämnd, ABE: s strategiska råd, skolans institutioner, registrator, KTHB och KTH-kalendern.

Forskarutbildningsansvarig samt Forskarutbildningshandläggare

Senast 3 veckor före disputation

Avhandlingen distribueras enligt den fastställda distributionslistan.

Respondenten

Senast 3 veckor före disputation

Avhandlingen tillgängliggörs i elektronisk form i Diva (spikas). Vänligen notera att avhandlingen ska vara publicerad senast 3 veckor innan disputation. Därför rekommenderas att respondent spikar senast 4 veckor innan disputation.

Se följande sida för mer information om spikningen Spikningen steg för steg

Respondenten

1 vecka före disputation

Blanketten Protokoll skickas till huvudhandledaren inför disputationen.

Forskarutbildningshandläggare

Efter disputationen

Blanketten Protokoll skall skickas till Forskarutbildningshandläggare, ABE: s Skolkansli, Teknikringen 74D.

Huvudhandledaren

 

Avhandlingen registreras i Ladok.

Forskarutbildningshandläggare ABE

 

Ansökan om doktorsexamen sker sedan hösten 2018 via Personliga menyn/Tjänster. Se vidare i Ansökan om examensbevis.

Respondenten