Till innehåll på sidan

Pågår på skolan

Här kan du läsa mer om ett urval av aktuella processer, utredningar och beslut på ABE-skolan.

Viktiga datum för budget och bokslut

Budget

 • Reviderad preliminär budget för 2023 skickas till GVS 16/11
 • Preliminär fördelning GRU och FOFU på skolnivå och fördelning till institutioner klart senast vecka 47. Går ut så snart respektive del är klar och godkänd av skolledningen.
 • SUHF TA och SUHF KV klar 28/11. Avstämning och ev justering kommer att ske under veckorna 46 och 47.
 • Preliminär lokalfördelning och triggerprocent per institution klar 28/11
 • Rektors verksamhetsplan kommer 22/11, kan ev bli någon justering av GRU och FOFU.
 • Institutionsbudget klar 16/12. Fördelning GRU och FOFU samt extern finansiering (projekt, avdelning och institution).
 • Inläsning av budget 2023 senast den 30/12
 • Skolans kommentarer till skolbudget skickas till GVS 30/12

Bokslut

 • 18/11 sista dag för rekvirering statlig motpart, om man inte är överens med mottagaren om ett senare datum.
 • 6/12 sista dag för fakturering statlig motpart, om man inte är överens med mottagaren om ett senare datum.
 • 12/12 rekommenderad sista dag för attest av transfereringar, intern/externa betalningar, internfakturor samt till statliga motparter
 • 27/12 Absolut sista dag för ekonomisk attest av internfakturor. Internsnurran stängs för år 2022.
 • 3/1 Avläsning HPR
 • 5/1 kl 12.00 - Brytdag, Sista dag för att registrera inbetalningar och inkomna fakturor på år 2022
 • 9/1 Avstämning och bokföring av interna mellanhavanden. Interna skulder och fordringar.
 • 10/1 Agresso stänger för bokföring på år 2022.
 • 12/1 sista dag för skolorna att lämna in bokslut och underlag till GVS
 • 14/1 Avvikelseanalys samt skolans analys och kommentarer till bokslut skickas till GVS

Allmänt

Årets Kvalitetsdialog för ABE-skolan äger rum 26 april

Som en del i uppföljningen av KTH:s kvalitetssystem genomför dekanus och prodekanus en dialog med skolan om verksamhetens kvalitet och kvalitetsutveckling. Kvalitetsdialogen utgår ifrån de underlag som skolorna lämnar in i form av aggregerade analyser av programanalyser och institutionernas planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Några av diskussionpunkterna kring utbildning är: Digitalisering av utbildningarna samt effekter av anpassning till Covid -19; Integrering av jämställdhet i utbildningarna samt hållbar utveckling i utbildningarna. De som medverkar vid kvalitetsdialogen från respektive skola är skolchef, fakultetsutvecklingsansvarig (FFA), administrativ chef, forskarutbildningsansvarig (FA), grundutbildningsansvarig (GA), studentrådsordförande och en programansvarig doktorand. Frågor? Kontakta ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Rektor besökte ABE-skolans ledningsgrupp 24 mars

Nyligen besökte rektor Sigbritt Karlsson tillsammans med prorektor Mikael Östling och universitetsdirektör Kerstin Jacobsson ABE-skolans ledningsgrupp via Zoom. Besöket inkluderade en inledande presentation från skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhelmsson, följt av tre presentationer av forskning kopplad till Covid-19 från Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad; David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum, och Erik Jenelius, lektor i transportplanering. Därefter presenterade respektive prefekt institutionens impact cases inför RAE2021.

Forskning

Digital kommunikationstrategi för skolan under framtagande

ABE-skolans ledningsråd har initierat ett arbete med att utveckla verksamhetens externa kommunikation och dess räckvidd, speciellt i digitala kanaler. Önskemålet är att skapa ett tydligt ramverk som leder till ökad spridning av vår forskning. Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för skolan pågår under våren. Frågor? Kontakta info@abe.kth.se

Förberedelserna för Research Assessment Exercise (RAE) 2021 pågår

Just nu genomför KTH sin tredje egeninitierade, heltäckande forskningsutvärdering. Johan Silfwerbrand är ny koordinator för Panel 1 som samtliga av ABE-skolans institutioner tillhör. Läs intervjun med Johan om hur han tänker kring uppdraget.

Miljö

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomfördes 17 mars 2021

På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, uppföljning av hållbarhetsmålen, behov av förbättringar samt om resurserna är tillräckliga. Protokoll från tidigare ledningens genomgång

Extern miljörevision genomfördes på ABE-skolan 19 - 22 april 2021

Revisorerna besökte skolledningen, administrationen samt Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Bl.a. diskuterades miljöledningssystemet, arbetet mot KTH:s hållbarhetsmål, bindande krav och hållbarhet kopplat till samverkanspartners. Mer om miljö- och hållbarhetsarbetet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)