Pågår på skolan

Här kan du läsa mer om ett urval av aktuella processer, utredningar och beslut på ABE-skolan.

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 arbetas just nu fram. I denna kommer aktiviteter och mål för 2020 formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

Skolans ledningsråd, strategiska råd och samverkansgrupp har under hösten, vid olika tillfällen, deltagit i workshops kring verksamhetsplanen. Deltagarna i respektive workshop har tagit del av rapportering av utfallet av de aktiviteter och mål som finns i skolans verksamhetsplan för år 2019  och utvärderat detta arbete. De har även i grupp fått ta fram förslag på nya indikatorer och aktiviteter som skulle kunna genomföras år 2020 för att uppnå de övergripande visionerna i utvecklingsplanen . Läs gärna mer om detta i minnesanteckningarna  från det strategiska rådet och ledningsrådet.

Skolledningen kommer att fortsätta arbetet under kommande veckor och bland annat gå igenom sammanställningen av förslag och reflektioner som uppkommit på ovan nämnda workshops. Ledningsrådet, strategiska rådet och samverkansgruppen kommer sedan att få rangordna indikatorer som ska säkerställa att skolan genomför rätt aktiviteter år 2020 för att uppnå de strategiska målen. Förhoppningen är att verksamhetsplanen för 2020 kommer att fastställas i januari.