Till innehåll på sidan

Utse GA för Samhällsbyggnad

Nu initieras processen för att utse grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad för kommande mandatperiod, 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Den nuvarande mandatperiod avslutas den 30 juni 2022.

ABE-skolan har en huvudansvarig för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen; området arkitektur och området samhällsbyggnad. Rotation mellan huvudansvarig och delansvarig sker på årsbasis eller enligt överenskommelse under under den fyraåriga mandatperioden.

Kompetenskrav (V-2019-0629)

Grundutbildningsansvarig ska ha erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning.

Därutöver ska grundutbildningsansvarig ha (1) avlagd doktorsexamen, (2) högskolepedagogisk utbildning och (3) examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under sin mandatperiod.

Uppdraget:

Grundutbildningsansvarig (GA) har ansvar för kvaliteten i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och för att skolans utbildningsprogram utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi, mål och interna styrdokument. Utvecklingen av utbildningsprogram ska ske i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

GA är även huvudområdesansvarig.

Omfattningen på uppdraget är ca 50% av en heltidstjänst.

Vidare gäller att GA ansvarar för

  • skolans program och kursutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå samt att utbudet utvecklas i linje med KTH:s strategi och mål med särskild fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.
  • det övergripande systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå.
  • strategi för studentrekrytering.
  • utbildningens internationalisering och samverkan med det omgivande samhället.
  • att frågor rörande utbildningskvalitet är samordnade mellan KTH:s skolor.

GA leder skolans kvalitetsråd för grundutbildning. I kvalitetsrådet ingår lärarrepresentanter, PA, utbildningsadministrativt ansvarig UA, skolrådsordförande från THS och i förekommande fall extern representant. Kvalitetsrådet ska arbeta med fokus på kvalitetsfrågor och med den kontinuerliga uppföljningen och motsvarande återkoppling i KTH:s kvalitetssystem.

Process:

Datum Steg

11 april – 30 april 2022

Nomineringsprocess
Möjlighet finns för skolans personal att skicka in nomineringar till uppdraget som GA för ämnesområdet samhällsbyggnad, den nominerade skall ha accepterat nomineringen. Möjlighet finns att nominera sig själv. Nomineringar skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

1 – 31 maj 2022

Urval och intervjuer

En nomineringskommitté bestående av skolans prefekter tillsammans med 1:e vice skolchef och studeranderepresentant intervjuar utvalda kandidater. Nomineringskommittén lämnar in förslag på kandidat för uppdraget som GA till skolchef senast den 31 maj.

Senast 16 juni 2022

Beslut

Senast 16 juni fattar skolchef beslut om GA för ämnesområdet Samhällsbyggnad