Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Simulation-based Evaluation of Fixed to Flexible Transit

Tid: Fr 2022-10-07 kl 10.00

Plats: D37, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63780032834

Språk: Engelska

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Respondent: David Leffler , Transportplanering, Centrum för trafikforskning, CTR

Opponent: Associate Professor Chris Tampère, KU Leuven, Belgium

Handledare: Docent Erik Jenelius, Transportplanering, Centrum för trafikforskning, CTR; PhD Wilco Burghout, Transportplanering, Centrum för trafikforskning, CTR; PhD Oded Cats, Transportplanering, Centrum för trafikforskning, CTR

Exportera till kalender

QC 20220907

Abstract

Ny teknik har inspirerat ett stort antal flexibla kollektivtrafiksystem som kännetecknas av varierande grader av efterfrågestyrd ruttplanering och schemaläggning. Tillgången till och syntesen av nya datakällor med högre grad av rumslig och tidsmässig detaljrikedom, som följer av utvecklingen av intelligenta transportsystem, gör det möjligt att observera och hantera den obalans som uppstår mellan utbud och efterfrågan i realtid. Framväxten av smartphone-baserade samåkningstjänster och utvecklingen av automatiserade fordon har visat sig lovande när det gäller att erbjuda flexibla transportsystem med högre servicenivå och lägre driftskostnader per fordon. 

Preliminära studier har visat att omfördelning av resurser från linjebunden kollektivtrafik med låg utnyttjandegrad till flexibla kollektivtrafiksystem kan förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik i områden med lägre densitet av efterfrågan. Studier har också visat att delade automatiserade fordonstjänster kan drastiskt minska antalet fordon som krävs för att tillgodose persontransportbehov i storstäder, vilket minskar trängsel och föroreningar. Ny teknik och flexibla kollektivtrafiksystem kan främja infrastrukturplanering som är inriktad mer mot människor istället för bilar. Däremot, om nivåer av samåkning och integrering med befintlig högkapacitets kollektivtrafik inte uppnås i tillräckligt hög grad, finns det indikationer på att sådana system kan attrahera passagerare från mer hållbara transportmedel, öka antalet körda fordonskilometer och förstärka trängseln i storstadsområdena.

En fråga som uppstår är hur effekterna av nya flexibla transportlösningar kan utvärderas som ett konkurrerande eller kompletterande alternativ till traditionell linjebunden kollektivtrafik för olika typer av efterfrågan, tekniska förutsättningar, nätverkstopologier och målsättningar. Flexibla kollektivtrafiksystem är svåra att provköra parallellt med den teknik som ligger till grund för deras design, på grund av kostnaderna för genomförandet och den tid som krävs för att stabila mönster för dess användning ska kunna uppstå. 

Agentbaserade simuleringsramverk har använts för att systematiskt förstå och utveckla teorier angående dynamiken i transportsystem och resenärsbeteende med hjälp av olika datakällor, och ideellt uppskatta effekterna av alternativa kollektivtrafiklösningar och driftsstrategier. Intresset för att använda agentbaserade simuleringsmodeller för att utvärdera flexibla kollektivtrafiksystem har ökat betydligt under det senaste decenniet, men deras förmåga att representera det breda spannet av olika typer av flexibla kollektivtrafiksystem är fortfarande begränsad. I den här avhandlingen utvärderas flexibla kollektivtrafiksystem, från system med delvis fasta rutter och tidtabeller till system med efterfrågestyrda rutter och tidtabeller som bestäms i realtid, som utvärderas med hjälp av vidareutvecklingen av ett simuleringsramverk för kollektivtrafik, BusMezzo.

I varje artikel som inkluderas i den här avhandlingen, utvecklas en flexibel kollektivtrafiksystem som bygger på intelligenta transportsystem och användningsområden för automatiserade fordon. Systemet formaliseras med förenklande antaganden för att göra problemet hanterbart när det gäller modellering och implementeras sedan i BusMezzo. Systemet, modellen och implementeringen utvärderas i flera fallstudier baserade på återkommande scenarier inom traditionell kollektivtrafik. På så sätt utforskas centrala avvägningar mellan linjebundna och flexibla kollektivtrafiksystem i fråga om servicenivåer. Det resulterande simuleringsramverket innehåller viktiga komponenter för att modellera dynamiken i utbud och efterfrågan i kombinerade linjebundna och flexibla kollektivtrafiksystem. Detta möjliggör systematisk utvärdering av ett större antal nya koncept och scenarier för utformningen av framtida kollektivtrafiksystem.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-316520