Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Advancing Sustainable Transport Systems

Strengthening environmental considerations and sustainability perspectives in Strategic Choice of Measures

Tid: Fr 2024-06-14 kl 09.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62985269153

Språk: Engelska

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Sofia Eckersten , Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Sofia Eckersten, Hållbarhet, Utvärdering och Styrning

Opponent: Professor Isabel Loupa-Ramos, Técnico, Universidade de Lisboa Departamento de Geografia

Handledare: Professor Berit Balfors, Hållbarhet, utvärdering och styrning; Docent Ulrika Gunnarsson-Östling, Hållbarhet, utvärdering och styrning, Urbana och regionala studier, Strategiska hållbarhetsstudier

Exportera till kalender

QC240524

Abstract

Dagens utmaningar såsom klimatförändringar, urbanisering och miljöförstöring ställer krav på tvärsektoriell aktörssamverkan och åtgärder som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. I detta sammanhang spelar integreringen av miljö- och hållbarhetsperspektiv i transportplaneringen en viktig roll. Genom att studera det komplexa samspelet mellan transport- och markanvändningsplanering kan olika strategier och åtgärder identifieras för att främja hållbara transportsystem i urbana områden. Avhandlingen utforskar integreringen av miljöaspekter och hållbarhetsperspektiv i strategisk transportplanering, med fokus på Åtgärdsplanering samt lärdomar från nordiska planeringsverktyg som möjliggör en samordning av transport- och markanvändningsplanering. Avhandlingen är i huvudsak baserad på fallstudier av åtgärdsvalstudier (ÅVS) i Stockholmsområdet. Empiriskt material har samlats in genom observationer av ÅVS:er där representanter från Trafikverket, kommuner i Stockholms län samt Stockholms kollektivtrafikförvaltning har medverkat, och genom semistrukturerade intervjuer, informella intervjuer, fokusgrupper samt dokumentstudier, utifrån en kvalitativ forskningsansats. Avhandlingen är en sammanläggning av fyra vetenskapliga artiklar. Tre av artiklarna (1, 2 och 4) handlar om ÅVS processen och i två av artiklarna (2 och 4) används ÅVS processer i Stockholms region som empiriska fall av hur strategiska val av åtgärder gjorts i koordinerad transport och markanvändningsplanering. I artikel 3 utforskas och dras lärdomar av tillämpningen av planeringsverktyg i Norden som syftar till att samordna transport och markanvändningsplanering för att främja hållbar utveckling.  Resultaten visar på utmaningar relaterat till den fragmenterade transport- och markanvändningsplaneringen och till aktörernas varierande engagemang i att hantera olika miljö- och hållbarhetsfrågor i ÅVS. Vidare belyser resultaten skillnaden mellan miljöaspekter som engagerar respektive inte engagerar deltagarna i planeringsprocessen, vilket pekar på behovet av ett systemperspektiv i ÅVS för att förstå samband och främja helhetslösningar. I den Nordiska studien redovisas olika Nordiska planeringsverktyg, bland annat finska MAL och norska Byveksavtal, som visar på möjligheter att integrera markanvändnings- och transportplanering som bygger på samverkan mellan de olika aktörerna. Effektiv samverkan, samt val av åtgärder som främjar hållbarhet, förutsätter kompetens och förmåga till tvärvetenskapligt samarbete och innovativt tänkande. Resultat från tillämpningen av Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i ÅVS visar att verktyget har potential att identifiera multifunktionella lösningar i planeringen som bidrar till hållbar samhällsomställning. Sammantaget understryker avhandlingen vikten av att integrera miljö- och hållbarhetsperspektiv i transportplanering för att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.  Metodmässigt säkerställs tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet av resultaten från denna studie till andra studier genom omfattande datainsamling, triangulering och internationella jämförelser. För att hantera subjektivitet i forskningen, utgår studien ifrån ett reflexivt tillvägagångsätt genom att spegla metodval och resultat utifrån olika perspektiv, med avsikt att stärka forskningskvaliteten. Slutligen lyfter avhandlingen fram förslag till hur aktörssamverkan och integrering av miljö- och hållbarhetsperspektiv i strategisk transportplanering kan förbättras, vilket kan bidra till att identifiera åtgärder för att möta komplexa samhällsutmaningar och främja en omställning till hållbar samhällsutveckling.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346706