Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Applying Data Analytics to Freight Train Delays in Shunting Yards

Tid: Må 2020-11-30 kl 15.00

Plats: Via Zoom https://kth-se.zoom.us/j/64405987038, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta behzad.kordnejad@abe.kth.se, If you lack a computer or computer skills, please contact behzad.kordnejad@abe.kth.se, Stockholm (English)

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Licentiand: Niloofar Minbashi , Transportplanering, Train traffic and logistics

Granskare: Dr C. Tyler Dick, the Railway Transportation and Engineering Center (RailTEC), University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)

Huvudhandledare: Docent Markus Bohlin, Transportplanering; Tekn.Dr Behzad Kordnejad, Transportplanering; Tekn.Dr Carl-William Palmqvist, Division of Transport and Roads, Department of Technology and Society, Lund University

Exportera till kalender

Abstract

Europeiska kommissionen har förutspått en markansandel på 30% framtill 2030 för järnvägstransporter av gods. För att uppnå denna ökning krävsökad tillförlitlighet hos järnvägstransporttjänster. Rangergodsbangårdars optimalafunktion är ett av de områden som kan förbättra denna tillförlitlighet.Rangergodsbangårdar stora områden som är avsedda för att koppla ihopgodståg för sändning till nya destinationer. Deras produktivitet har en direktinverkan på järnvägsnätets totala prestanda. Därför krävs analys och modelleringav avvikelser från dessa noder för att förbättra interaktionen mellanrangergodsbangårdar och järnvägsnätet.

I papper I undersöks sannolikheten och den tidsmässiga fördelningen avavvikelser med hjälp av en stor datamängd som omfattar 250 000 avgångaröver sju år från två rangergodsbangårdar (Malmö och Hallsberg) i Sverige.Sannolikhetsdistributioner av avvikelser jämförs med fyra huvuddistributioner,exponentiell, log-normal, gamma och Weibull enligt de maximalasannolikhetsuppskattningarna och resultaten av Anderson-Darling godhetav passningstest. Log-normal och gamma visar sig passa bäst för avvikelser:den förstnämnda vid förseningar och den senare vid tidiga avgångar. I dentidsmässiga fördröjningsfördelningen är de veckovisa och månatliga men inteårliga försenade avgångarna positivt korrelerade med järnvägsnätets nyttjandegrad.För försenade avgångar per timme visar dock en rangergodsbangårdsom är inblandad i internationell trafik ingen korrelation mellan försenadeavgångar och järnvägsnätets nyttjandegrad, medan en inhemsk rangergodsbangårdvisaren signifikant negativ korrelation mellan dessa två parametrar.Resultaten från denna avhandling bidrar till en bättre förståelse av avvikelserfrån rangergodsbangårdar och kan användas för att förbättra drift och kapacitetsutnyttjandeav rangergodsbangårdar växelplatser i framtida modeller.

Papper II och III analyserar förhållandet mellan trängsel i ankomstgårdenoch avgångsförseningar med hjälp av samma datamängd som i papperI. Enligt tidigare analyser spelar trängsel en viktig roll vid förseningar förrangergodsbangårdar. Trängsel definieras som antalet ankommande tåg föreavgångstid och papper II analyserar detta förhållande som begränsar ankomsteroch avgångar mellan de två rangergodsbangårdar med beaktande av olikatidsperioder före avgång, medan papper III utvecklar analysen genom attdefiniera trängselnivån under en fast tidsperiod före avgångstid inklusive allaankomster och avgångar. Med tanke på datamängden som användes i analysenvisar resultaten att det inte finns något signifikant samband mellan trängselni ankomstgården och tågens förseningar. Det är möjligt att trängsel kanskeinte påverkar tågens avgångsfördröjningar, men det kan påverka vagnarnasavgångsfördröjningar på grund av missad vagnanslutning eller öka vagnenstomgångstid, vilket kan undersökas med vid tillgång av vagnanslutningsdata.Dessutom kan framtida vidareutveckling av definitionen av trängsel som påen detaljerad nivå täcker rangergodsbangårdars alla delar, leda till ytterligareförbättrade analyser.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-284672