Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Circling the Squares

Radical Innovation and Management Control Systems in the Circular Economy

Tid: Fr 2023-12-15 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66315078105

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Johan Arekrans , Maskinkonstruktion, Integrated Product Development and Design, IPDD

Opponent: Professor Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet

Handledare: Professor Sofia Ritzén, Integrerad produktutveckling och design; Dr. Rafael Laurenti, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Exportera till kalender

Abstract

Ett ekonomiskt system byggt på försäljning av varor tillverkade av ändliga resurser är i grunden ohållbart. Idén om en Cirkulär Ekonomi (CE) har vuxit fram som en möjlig väg framåt och har fått betydande uppmärksamhet från akademin, beslutsfattare och näringslivet. CE bygger på en ny logik i affärsmiljön där industriella företag verkar och kräver betydande förändringar. Det finns dock en betydande kunskapslucka om hur företag hanterar implementering och antagande av CE internt. Denna kunskapslucka är särskilt avgörande att förstå i stora och etablerade företag med en lång historik av en linjär logik, och som är kända för att gynna inkrementella förbättringar av befintliga affärsmöjligheter framför radikalt nya.

Denna avhandling syftar till att fördjupa sig i de ledningsmässiga utmaningarna som stora och etablerade industriföretag står inför när de implementerar CE-principer och hur de hanterar dem, särskilt genom kontrollmekanismer. Dessutom syftar den till att ge insikter om hur ledningen kan underlätta radikal cirkulär innovation och stödja en cirkulär omvandling av befintliga företag. För att uppnå detta mål har befintlig kunskap om hinder för CE syntetiserats genom en systematisk litteraturkartläggning och en systematisk litteraturstudie. Därefter ger intervjuer (n=68) i fem stora och etablerade industriella företag empiriska insikter om implementering och antagande av CE-principer. Förutom de fyra bifogade artiklarna teoretiserar denna kappa kring de empiriska resultaten med hjälp av litteratur om radikal innovation, meningsskapande och kontrollmekanismer.

Med utgångspunkt i de empiriska artiklarna så visar analysen två olika tolkningar eller ”inramningar” av CE inom företagen: en inkrementell inramning och en radikal inramning. Det argumenteras för att inramningen har betydande konsekvenser när det gäller ambitioner, operationalisering och tillvägagångssätt för att nå CE inom företaget. Dessutom teoretiserar avhandlingen om förhållandet mellan kontrollmekanismer och vilken inramning av CE som blir dominerande inom företaget. Genom att förstå detta förhållande och de spänningar och konflikter som följer olika ramverk, hävdas det att ledningskontroller kan fungera både som hinder och effektiva mekanismer för CE-antagande i befintliga företag. Förutom de praktiska och teoretiska innebörderna pekar avhandlingen på begränsningar och antaganden kring kontrollmekanismer i relation till en cirkulär logik, och föreslår nya forskningsspår i ljuset av detta.

Slutligen syntetiseras analysen till ett integrerat ramverk med tre olika mönster av organisatoriskt beteende i en övergång till CE: Optimering, Transformation och Systembyggande. Detta ramverk integrerar de teoretiska grunderna för avhandlingen, pekar på de identifierade problemen, och beskriver innebörden för forskning och näringsliv.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339792