Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Computational fluid dynamics application in indoor air quality and health

Tid: Må 2022-05-30 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u50tcuqoqzMiHd3HTd5gSLH46ifFK7UG_Gu5

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Strömnings- och klimatteori

Respondent: Parastoo Sadeghian , Hållbara byggnader, Fluid and climate Technology

Opponent: Professor Catherine Noakes, University of Leeds, UK

Handledare: Docent Sasan Sadrizadeh, Byggteknik och design; Docent Sture Holmberg, ; Docent Ann Tammelin, Karolinska institutet; Professor Olof Sköldenberg, Karolinska institutet

Exportera till kalender

QC 20220502

Abstract

Luftkvaliteten inomhus påverkar människors komfort, ochprestationsförmåga. Luftföroreningar inomhus kan orsaka omedelbaraoch långvariga hälsoeffekter och har orsakat 4,1 % av de globala dödsfallenunder de senaste decennierna. I operationssalar på sjukhus är det viktigtatt tillhandahålla god luftkvalitet. Infektioner i samband med operationkan drabba patienter på grund av förorenad luft i operationssalen.

Förekomst av infektioner i samband med kirurgiska ingrepp, och tillföljd av antibiotikaresistenta bakterier kan hota patientsäkerheten förmiljontals personer varje år. För att kontrollera och minska föroreningarinomhus är det nödvändigt att välja en korrekt ventilationsstrategi. För attförbättra ventilationssystemets prestanda krävs förståelse av hurventilationsluften strömmar och hur föroreningar sprider sig i rum.

I denna avhandling används numerisk strömningsmekanik ochexperimentella data för att utvärdera luftflödesmönster och spridning avluftburna föroreningar i inomhusmiljöer. Dessutom avser detta arbete atttillhandahålla ett tillvägagångssätt för att underlätta kunskapsöverföringtill medicinska experter och beslutsfattare för att minska infektionsriskenefter operationer.

Det finns oro för att patienter ska drabbas av postoperativasårinfektioner på grund av användning av medicintekniska produkter ioperationssalar, såsom värmande filtar. Värmefiltar används för attförhindra hypotermi hos patienter. Våra resultat visade dock attvärmefiltar minskar nivån av bakteriebärande partiklar vid såret på grundav uppåtgående varma luftflöden.

Operationslampor blockerar luftflödet och genererar ett område medlåg lufthastighet som ökar risken för ansamling av kontaminanter.Simuleringsresultaten visade att en ny fläktmonterad operationslampaminskade kontamineringsnivån till acceptabel nivå för infektionskänslig kirurgi. Den nya fläkten minskade kontaminationen i operationssalen vidsåväl turbulent som vid laminärt luftflöde.

I en annan studie implementerade vi en skyddande gardin som visadeatt den avsevärt minskade exponeringsnivån för det kirurgiska teametunder operation av en patient med infektion i luftvägarna. Dessutomrapporterades en 57 % minskning av den bakteriebärandepartikelkoncentrationen vid såret då gardinen användes. Skyddsgardinenförbättrar således säkerheten både för patienten och för operationsteamet.

Vi undersökte användning av diffunderande takventilation på kliniker.Diffunderande takventilation är vanligt förekommandeluftdistributionssystem i kontor och skolor. Baserat på simuleringar, gavinnertak med diffunderande tilluft ur central öppning, vid jämnt fördeladevärmelaster, den högsta kylkapaciteten och termiska komforten iklinikernas väntrum.

För visualisering av numeriska simuleringar användes teknik förvirtuell verklighet. Den virtuella verklighetsmiljön gav ökad upplevelse ochförståelse av luftflödesfältet och partikelrörelserna i operationssalar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311616