Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

End-user activity-based service design in the built environment context

Exploring everyday life in KTH Live-in-Lab

Tid: Må 2022-05-30 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64268769574

Språk: Engelska

Ämnesområde: Energiteknik Installations- och energisystem

Respondent: Elena Malakhatka , Tillämpad termodynamik och kylteknik

Opponent: Prof. Shaun West,

Handledare: Prof. Per Lundqvist, Tillämpad termodynamik och kylteknik; RESEARCHER Marco Molinari, Tillämpad termodynamik och kylteknik

Exportera till kalender

Abstract

Huvudsyftet med denna avhandling är att kommunicera motiv, process och resultat från detta forskningsprojekt som fokuserat på att utforska ämnet Slutanvändaraktiviteter i byggd miljö med tjänstedesign som metodikbas. För att kunna genomföra studien med en socioteknisk inriktning valde vi att använda KTH Live-in-Lab som testmiljö med dess ingående nätverk av flera olika typer av aktörer. Vi såg en möjlighet att öka interaktionen mellan byggnadssystemen i sig och mänskliga aktivitetssystem genom att tillämpa tjänstesystemsintegration. Med andra ord syftar denna avhandling på att undersöka hur nya tjänster i byggd miljö kan utformas för att kunna assistera slutanvändares dagliga aktiviteter och välmående. Samtidigt syftar avhandlingen till att supportera en mer hållbar byggnadsdrift så som att minska användandet av el och vatten samt minskning av avfallsproduktion.

För att kunna ta ett bredare grepp om tjänsteutveckling inom byggd miljö inledde vi studierna genom att tillämpa T-Shape-metoden som forskningsansats. För den bredare utforskningsdelen använde vi Delphi-metoden där vi arbetade med samdesign och skapa konsensus mellan flera olika aktörer. Insikterna från den bredare studien skapade en bas för utformning av fördjupade studier vid vilka en blandning av både kvalitativa och kvantitativa metoder användes (utvärderingar kring hållbar mat och sömnkvalitetfallstudier). Resultatet av bredd- och djupstudierna består av både teoretiska och praktiska implikationer. Från ett teoretiskt perspektiv bidrog vi till att förbättra tjänsteutformningsprocessen för byggda miljöer. Detta gjordes genom att använda KTH Live-in-Lab- koncept och - miljö som bas för utformning av ett ramverk där syftet är att skapa ett ömsesidigt värdeutbyte mellan byggnadssystem och mänskliga aktivitetssystem. I praktiken utformade vi, tillsammans med flera olika aktörer, en tjänstekonceptsportfölj för KTH Live-in-Lab och testade två olika koncept med hjälp av aktivt deltagande från de boende i denna miljö. Alla insikter och slutsatser från de utvalda ämnena i denna avhandling har presenterats i fyra vetenskapliga artiklar och två konferensartiklar.

Nyckelord: tjänstedesign, mänskligt aktivitetssystem, byggnadssystem, servicesystem, aktörsnätverksanalys, living lab, hållbart byggande.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311994