Till innehåll på sidan

Ethical Adaptation to Sea Level Rise: The Planner’s Perspective

Tid: To 2021-06-10 kl 15.00

Plats: Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/67043291831, Stockholm (English)

Ämnesområde: Filosofi

Licentiand: Anna Wedin , Filosofi, Sea-rims

Granskare: Professor Neelke Doorn, TU Delft

Huvudhandledare: Docent Karin Edvardsson Björnberg, Filosofi; Dr. Per Wikman-Svahn, Filosofi

Exportera till kalender

Abstract

Den har avhandlingen behandlar etiska aspekter i anpassning till stigan­de havsnivåer. Som en följd av klimatforändringarna stiger havsnivåer­na, vilket utsätter kustnära samhällen for stora risker. För att minimera dessa risker kan vi antingen minska våra utslapp och begransa klimatförändringarna (detta kallas på engelska for mitigation), eller så kan vi anpassa oss till förandringarna vi star inför. Anpassning till stigande hav­snivåer kan bland annat ta form av hårda skydd som murar mot havet, ekosystembaserade skydd som mangroveskogar, eller genom att flytta samhällen och människor från riskzoner, en sa kallad planerad reträtt. Det som är karakteristiskt för anpassning till stigande havsnivåer är att det i stor utsträckning handlar om ingrepp i den byggda miljön, vilket gör att anpassning till stigande havsnivåer på många sätt kan betraktas som en sorts fysisk planering. I de flesta samhällen kommer anpassning innebära en kombina­tion av insatser, och när anpassningsstrategier formuleras kommer det behövas tas hänsyn till mål- och värdekonflikter. I och med detta kan an­passning till klimatförandringarna och till stigande havsnivåer uppfattas som etisk till sin natur. En etisk analys kan bidra med att systematisera rätt och fel och bistå med verktyg for att fatta välmotiverade beslut. Trots detta har förhallandevis lite forskning inriktat sig på just etisk an­passning till stigande havsnivåer. Denna avhandling bidrar med etiska analyser av anpassning till stigande havsnivåer, med särskild inrikt­ning på lokal anpassning och planerarens roll i anpassningsprocessen. Forskningen som presenteras har genomförts inom det tvärvetenskapli­ga forskningsprojektet Sea-rims (Sustainable and ethical adaptation to rising mean sea levels) som drivs av filosofiska avdelningen på KTH till­sammans med Statens Geotekniska Institut (SGI). Projektgruppen har tillsammans med ett antal projektpartners från sydsvenska kommuner och länsstyrelser, samt en referensgrupp med representanter från myn­digheter som arbetar med anpassning till stigande havsnivåer, utforskat etiska dimensioner av de problem som projektmedlemmarna står infor. Avhandlingen kan därmed ses som ett exempel på tillampad etik, med ett tydligt nedifrån-perspektiv på de etiska frågeställningarna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-294124