Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Final Approach

Measurements and Ratings of Aircraft Landing Noise

Tid: Ti 2023-12-05 kl 09.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Respondent: Anders Johansson , Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

Opponent: Prof. Antonio Filippone,

Handledare: Karl Bolin, Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik; Susann Boij, Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

Exportera till kalender

QC 231114

Abstract

Följande avregleringen av flygmarknaden har flygtrafiken ökat snabbt sedan mitten av 1990-talet. Detta har oundvikligen lett till en utbyggnad av flygplatser, vilket på många platser runt om i världen har lett till oro och konflikter på grund av ökade bullernivåer.Denna oro är inte obefogad, eftersom buller näst efter luftföroreningar är den miljöförorening som har de största hälsoeffekterna. För människor som bor nära flygplatser är buller ofta en angelägen fråga, främst genom störd sömn och buller trötthet. Denna oro bekräftas av WHO:s uppdaterade riktlinjer för omgivningsbuller från 2018, där bullrets negativa effekter på hälsan betonas. De uppdaterade riktlinjerna är dessutom betydligt strängare än sina föregångare, särskilt när det gäller tröskelvärden för flygbuller. Detta innebär utmaningar, eftersom det nuvarande tekniska landskapet gör det svårt att uppnå den nödvändiga bullerreduktion som åberopas. Med tanke på det befintliga flygets långa förväntade livslängd kommer moderna tekniska framsteg dessutom inte att kunna realiseras omedelbart. Strategier för bullerreducering bör därför inte bara fokusera på tekniska framsteg utan även överväga andra vägar framåt, till exempel bullerreducerande landningsprocedurer. 

Under flygcykeln är det landningsfasen som bidrar mest till bullerpåverkan. Det finns befintliga metoder som effektivt dämpar bullret under de mellersta stadierna av inflygningen genom att främst hålla flygplanen på hög höjd under längre perioder och kringgå bullerkänsliga områden. De dynamiska bulleregenskaperna hos själva flygplanet förbises dock ofta, vilket innebär att möjligheter till bullerreducering i närheten av flygplatsen går förlorade. I den här avhandlingen undersöks möjligheterna till tystare landningsprocedurer med hjälp av en experimentell metod och med tonvikt på den sista fasen av inflygningen. Resultaten tyder på att tystare inflygningsprocedurer är genomförbara utan att störa etablerade säkerhetsförskrifter, med betoning på fördröjd utrullning av landningsställen som en nyckelstrategi. Att förena målen för ett hållbart flyg med kraven från dagens flygtrafik är dock fortfarande en formidabel utmaning. Med andra ord, flyg mindre.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339534