Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inkjet-printed Functional Materials for Perovskite Solar Cells

Tid: Må 2024-06-17 kl 10.00

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66714540228

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Dongli Lu , Strukturer

Opponent: Professor Eugene Katz, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

Handledare: Lyubov Belova, Strukturer; Professor Natalia Skorodumova,

Exportera till kalender

Abstract

Tillverkning av laboratorieskalig pervovskita solceller (PSCs) domineras av spinnbeläggningsmetoden, vilken kasserar det mesta av prekursormaterialen och är inte kompatibel med storskalig production av PSCs. Bläckstråleutskrift tillhandahåller en lösning för att skala upp tillverkningen av PSCs till en låg kostnad, avfallsfritt, och hållbart sätt. I denna avhandling visar vi effektiviteten hos bläckstråletekniken vid tillverkning av funktionella material för PSCs. Utskriftsprocesserna utvecklas för deposition av funktionella material, dvs elektrontransponerande lager (ETLs), perovskitabsorberande lager såväl som transporterande lager (HTLs). Vi strävar också efter att förbättra effektomvandlingseffektiviteten (PCE) hos enheter som använder bläckstråletryckta ETLs och perovskitskikt. Olika mätningar och analyser genomförs för att tillhandahålla insikter i förbättringsmekanismerna. Det arbete som har vidtagits i denna avhandling framgår nedan:

Tryckprocesserna för insättning av TiO2, SrTiO3, och SnO2 ETLs utvecklas. Ett samlösningsmedel har visat sig vara gynnsamt för bildandet av effektiva ETLs och den enhetens eventuella prestanda. En PCE på 17,37% realiseras för PSC-enheten med en bläckstråleuttryckt SnO2 ETL, som överträffar både de SrTiO3-baserade (15,73%) och TiO2-baserade (12,42%) enheterna.

SnOx ETL syntetiseras och deponeras via en bläckstråleutskriftsprocess. Effekterna av glödgningstemperaturen för efterbearbetning av det avsatta prekursorskiktet på egenskaperna hos de resulterande SnOx ETL:erna och deras fotovoltaiska prestanda diskuteras. De låg temperatur amorfa SnOx ETL:erna överträffar de högtemperaturkristallina SnO2 ETL:erna och uppnår en hög PCE på 17,55 %.

Elementär dopning utförs för att modifiera SnOx ETL. Effekter av dopning på egenskaperna hos SnOx ETL och ETL/perovskite-gränssnitten undersöks i detalj. Cu-dopning utövar ett negativt inflytande på den fotovoltaiska prestandan hos SnOx ETL. Överraskande nog observeras en avstämbar hysteres, som övergår från normal hysteres till inverterad hysteres, med ökande Cu-dopningsnivå. Ce-dopning leder till väsentligt förbättrade egenskaper. Införlivandet av Ce i SnOx möjliggör ökad konduktivitet, förbättrad energinivåinriktning vid ETL/perovskit-gränssnittet och undertryckt rekombination inom perovskitskiktet. Enheterna med Ce-dopade SnOx ETL uppnår ökad effektivitet jämfört med de odopade enheterna. Gränssnittsmodifiering utförs också med hjälp av en tvåskikts ETL-struktur för att modifiera SnOx/perovskite-gränssnittet. Effekterna av att infoga ett nanopartikel SnO2 (NP-SnO2) lager eller ett nanopartikel SrTiO3 (NP-STO) lager vid SnOx/perovskite gränssnittet diskuteras.

Perovskitfilmer avsätts via bläckstråleutskrift under omgivande förhållanden, vilket är en betydande utmaning för detta fuktkänsliga material. En storkornig perovskitfilm med full yttäckning realiseras med hjälp av strategier för in-situ värmebehandling, självångglödgningsbehandling och lösningsmedelsteknik. Effekterna av dessa strategier på kärnbildning och kristallisering av perovskitfilmer diskuteras. En PCE på 13,44 % uppnås för den helt bläckstråleskrivna PSC-enheten med en bläckstråleskriven ETL, ett bläckstråletryckt perovskitskikt och en bläckstråleskriven HTL. Den additiva ingenjörsstrategin tillämpas också för att förhindra för tidig kristallisering av perovskitmaterialen. Likformigheten hos det bläckstråletryckta perovskitskiktet förbättras avsevärt även om det inte direkt bidrar till fotovoltaisk prestanda.

Sammantaget ger denna avhandling vägledning i tillverkning av effektiva funktionella material via bläckstråleutskrift på ett skalbart och hållbart sätt.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346589