Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The short, excited life of tellurium

Lifetime analysis of excited states in the Te midshell region

Tid: On 2024-04-03 kl 13.00

Plats: FB55, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fysik, Atomär fysik, subatomär fysik och astrofysik

Licentiand: Ebba Ahlgren Cederlöf , Kärnfysik, Uppsala University

Granskare: Associate Professor Matthias Weiszflog, Uppsala University, Department of Physics and Astronomy, Applied Nuclear Physics

Huvudhandledare: Professor Ayse Nyberg, Kärnfysik; Associate Professor Torbjörn Bäck, Kärnfysik; Professor Johan Nyberg, Uppsala University, Department of Physics and Astronomy, Nuclear Physics

Exportera till kalender

QC 2024-03-15

Abstract

I denna licentiatavhandling kommer livstider för lågt liggande exciterade tillstånd i telluriumisotoper att diskuteras. Livstid för ett exciterat tillstånd är intressant att studera eftersom den är omvänt proportionell mot övergångssannolikheten, som innehåller information om den underliggande strukturen i kärnan. Genom att mäta livstiden för en övergång kan man få information om t.ex. tillståndets kollektivitet.

Huvudresultatet som presenteras i denna avhandling är livstidsmätningen av övergångarna 2+ → 0+ och 4+ → 2+ i 118Te som beskrivs i Paper I. Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att minska den relativa osäkerheten i 2+-livstiden, för att bättre se trenden för övergångssannolikheterna över isotopkedjan för tellurium. 

Arbetet som presenteras i Paper I är baserat på data från ett experiment utfört 2017 vid acceleratoranläggningen JYFL i Jyväskylä, Finland. I detta experiment populerades exciterade tillstånd i 118Te i kompoundkärne-reaktionen 100Mo(22Ne,4n)118Te, vid en strålenergi på 75 MeV. Livstiderna extraherades med Recoil Distance Doppler Shift (RDDS) tekniken, med Jurogam II-gammaspektrometern kopplad till DPUNS (Differential Plunger for Unbound Nuclear States). Dataanalysen utfördes med Differential Decay curve Method (DDCM) i koincidensläge. Livstiderna bestämdes till  τ2+ = 7.46(19) ps och τ4+ = 4.25(23) ps, i överensstämmelse med tidigare mätning, men med reducerad osäkerhet. När det gäller 2+ livstiden innebär det nya resultatet en minskning av den relativa osäkerheten från 16% till 2,5%, vilket möjliggör mer exakta test av teoretiska förutsägelser.

Utöver 118Te pågår även analysis av livstider hos lågt liggande exciterade tillstånd i de udda-A kärnorna 117Te och 119Te, och ett experiment som syftar till att mäta livstider i 116Te har blivit accepterat. Dessa kärnor kommmer också att diskuteras i denna avhandling.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-344149