Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Mångfald, jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vart vänder jag mig som medarbetare?

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till din närmaste chef eller till en kontaktperson som finns listad till höger på denna sida.

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd, för att reda ut vad som hänt.
Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du kan också vända dig till företagshälsovården, ditt fack eller till skolans skyddsombud för stöd.

Råd till dig som blivit utsatt

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet. Har det känts obehagligt, orättvist eller obegripligt?

Försök att reagera genast om du känner dig utsatt genom att klargöra för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.

I fall av upplevd diskriminering kan du som medarbetare göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) www.do.se

DO tar emot anmälan och klagomål om:

  • diskriminering
  • risker för diskriminering
  • brister i arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete för att förebygga diskriminering (aktiva åtgärder).

Förbud mot repressalier

Om du har anmält din arbetsgivare, arbetsförmedling, fack eller liknande för diskriminering ska du inte straffas, det vill säga utsättas för repressalier. Exempel på straff eller repressalier är att bli ålagd att arbeta för mycket övertid, att få en tyngre arbetsbörda eller okvalificerade arbetsuppgifter eller att vägras hjälp av en arbetsförmedling. En arbetsgivare får inte heller utsätta dig för repressalier om du till exempel påpekar att hon eller han inte har vidtagit förebyggande åtgärder mot diskriminering.

Diskriminering

Diskriminering är ett brott mot principen om likabehandling. Diskriminering innebär att någon (tex en arbetsgivare eller utbildningsanordnare) på osakliga grunder behandlar någon annan (tex en student eller en medarbetare) sämre än andra och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Direkt diskriminering

Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och att det finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering

Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och ofta uppfattas nedvärderande.

Kränkande särbehandling

Begreppet kränkande särbehandling används i arbetsmiljölagstiftningen och beskrivs som ett återkommande, ovälkommet beteende, uppförande eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare/student på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa personer ställs utanför arbetsplatsens/skolans gemenskap. Andra begrepp som ofta används för att beskriva liknande beteenden, uppförande är mobbing, psykiskt våld och social utstötning. Dessa förhållningssätt handlar om grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor ska bemötas.