Till innehåll på sidan

Ta emot anmälan av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

KTH ignorerar aldrig diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Rättsliga påföljder kan bli aktuella för KTH om arbetsgivaren/lärosätet inte följer diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen och fullgör sin utredningsskyldighet vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Till dig som tar emot en anmälan

  1. Klargör din egen roll och informera om vilka ytterligare personer som du ev. kommer att kontakta eller lämna över ärendet till för utredning. Ha en objektiv och lösningsfokuserad hållning i samtalet och behandla den utsatte/ anmälaren med respekt. Dokumentera skriftligt.
  2. Se till att ärendet hamnar hos rätt funktion i din organisation och försäkra dig om att ärendet utreds.
  3. Informera om att det finns råd- och stödfunktioner. Företagshälsovården respektive studenthälsan, de fackliga organisationerna och studentkåren.

Rutin för att ta emot anmälan och utreda ärenden

Som stöd i din roll som handläggare i ett ärendet finns KTH:s rutin för att ta emot anmälan och/eller utreda ärenden inom diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, beskrivs lagstiftningens krav och KTH:s ansvar. Rutinen hittar du under KTH:s styrdokument under rubriken Jämställdhet, mångfald och diskriminering .

Möjliga konsekvenser för den som utsätter

Eventuella påföljder för den medarbetare som diskriminerat, trakasserat, sexuellt trakasserat och eller utsatt någon för kränkande särbehandling och som inte följer uppgjord handlingsplan, kan ge till följd att rektor har möjlighet att anmäla ett personalärende till personalansvarsnämnd för beslut om varning, löneavdrag eller vid allvarliga fall polisanmälan och/eller skiljande från anställning.

Ärenden som rör student som utsätter annan student eller medarbetare vid högskolan för sådana trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567)  kan, om grundad misstanke föreligger, anmälas till rektor för vidare utredning som ett disciplinärende. Disciplinnämnden kan fatta beslut om disciplinära åtgärder mot studenter.

Innehållsansvarig:karelia@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-25