Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samordning av kompetensutveckling

Du når oss på Karriär- och kompetensutveckling via vår funktionsbrevlåda personalutveckling@kth.se. Vi förser organisationen med kompetensutvecklande insatser på uppdrag av KTH:s ledning. Vårt utbud är målgruppsanpassat och verksamhetsnära och syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom gränsöverskridande möten som ger innovativa idéer och utveckling.

Vi stödjer till en god kompetensförsörjning i organisationen genom att förse organisationen med behovsinventeringar, statistik och uppföljning på insatser samt att vi stödjer i rutiner och processer för en effektiv och samordnad utbildningsplanering och genomförande av kompetensutvecklande insatser.

Målgrupp och behov - verksamhetsnära och överskridande

Vårt utbud är målgruppsanpassat utifrån uppdrag, roll och behov och arrangeras organisations- och rollöverskridande för ett större erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan enheter och professioner.

Samordning av kompetensutveckling

Vi samordnar olika utvecklingsprogram, karriärstöd och möjligheter till personalmobilitet. Det innebär bland annat introduktion för nya medarbetare, mentorprogram, jobbskuggning inom KTH, internationellt personalutbyte samt riktade kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare och berörda chef- och ledningskategorier.

Konsulterande stöd vid planering av insatser

Vi ger konsultativt stöd i samband med utvecklingsbehov samt planering och genomförande av insatser. Kontakta oss via 

Kurslokal 

Vi förvaltar en utbildningssal anpassad för workshops i digitalt eller fysiskt format. Till lokalen finns ett litet pentry och lounge. Kurslokalen på Teknikringen 1 | KTH Intranät

Kontaktväg till oss

Vi tar emot frågor och lotsar dig till rätt kontaktperson och insats utifrån dina önskemål och behov inom onboarding/introduktion av nya medarbetare, personalutbildning, e-utbildning, mobilitet och andra kompetensutvecklande aktiviteter, chef- och ledarskapsutveckling, mentorprogram, grupp- och teamutveckling m.m.

Mejla oss på personalutveckling@kth.se

Personal på Karriär- och kompetensutveckling

Jennie Reponen Hermansson
Jennie Reponen Hermansson handläggare personalutbild. reponen@kth.se 087907791 Profil
Johanna Carlblick
Johanna Carlblick ledarskapsspecialist carlbli@kth.se 087907715 Profil

Styrdokument

  • Personalpolicy
  • KTH:s utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan
  • GVS:s uppdrag
  • HR-avdelningens och funktionens verksamhetsplan

Uppföljningsinstrument

  • Verksamhetsdialoger
  • Medarbetarundersökning
  • Rapporter som AAE/RAE mfl
  • Årsredovisning