Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fastighetssystemet

Fastighetssystemet är en robust mjukvarusamling avsedd för ajourhållningen av information om KTH:s lokaler för ekonomi-, kommunikations-, och schemarelaterade ändamål.

Fastighetssystemet (Windows-applikationen, ritningsportalen, och webbportalen) administreras av fastighetsgruppen fastighetsavdelningen  (PD) inom verksamhetsstödet  (VS) i samarbete med IT-avdelningen  (IT). På denna sida hittar du övrig information om systemet, begreppsförklaringar, samt formuläret för anmälan om nya användare. Nedan hittar du även underlagsdatabasen för internhyresprocessen, vilket innehåller de debiteringsunderlag som tas fram månadsvis efter lokalförändringar inom KTH:s lokalbestånd. För att logga in på fastighetssystemets webbportal kan du klicka på den blåa knappen till höger.

Underlagsdatabas för internhyresprocessen

Från och med 2024-01-01 gäller en ny internhyresmodell på KTH.

Under 2023 debiteras skolorna i enlighet med de principer som gällde för 2020, 2021, & 2022; fastighetssystemet används därför inte för att ta fram underlag för att fördela lokalrelaterade kostnader inom KTH. Februari 2023 fattade rektor beslut (V-2023-0110) om en enhetlig hyressättning inom KTH:s samtliga campus. Arbetet för att koda om fastighetssystemet förväntas vara färdigt till 2024.

Under 2022 debiteras skolorna i enlighet med de principer som gällde för 2020 och 2021 och fastighetssystemet används därför inte för att ta fram underlag för att fördela lokalrelaterade kostnader inom KTH. Endast förändringar som sker under året beaktas. 2023 förväntas rektor att fatta beslut om hur KTH:s lokalrelaterade kostnader ska fördelas.

Under 2021 debiteras skolorna i enlighet med de principer som gällde för 2020 och fastighetssystemet används därför inte för att ta fram underlag för att fördela lokalrelaterade kostnader inom KTH. Endast förändringar som sker under året beaktas.

I KTH:s VP för 2021 finns ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler och att lämna förslag på en process för långsiktigt lokalförsörjning. Ett arbete som ska ske parallellt och i överensstämmelse med översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller. Fastighetsavdelningen och Ekonomiavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är huvudansvarigt verksamhetsstöd. Ett utredningsdirektiv har arbetades fram och utredningen pågick under kvartal fyra 2021.

År 2020 fördelades lokalkostnader initialt med följande hyresunderlagsfiler. Dessa underlagsfiler speglar ett arbete att komma tillrätta med felaktigheter som tidigare låg i fastighetssytemet. December 2020 gjordes en retroaktiv kreditering och därefter baserades debiteringen av lokalkostnader för perioden januari 2020 till december 2020 på underlagsfiler från november 2019.