Till innehåll på sidan

Fastighetssystem

Fastighetssystemet är en robust mjukvarusamling avsedd för ajourhållningen av information om KTH:s lokaler för ekonomi-, kommunikations-, och schemarelaterade ändamål.

Har du en fråga?

Ta kontakt med fastighetsgruppen genom att mejla lokaler@kth.se .

Fastighetssystemet (SpaceManager, PublicationManager, och PythagorasWeb) administreras av fastighetsgruppen på fastighetsavdelningen (PD) inom det Gemensamma verksamhetsstödet (GVS). På denna sida hittar du information om systemet samt uppdateringar på debiterings- och faktureringsunderlag som tas fram månadsvis efter lokalförändringar att har bekräftats. Nedan hittar du (1) länkar till huvuddelarna av systemet, (2) länkar till formulär för diverse anmälan, och (3) underlagsfildatabasen för de månatliga debiteringarna och faktureringarna.

Underlagsdatabas för internhyresprocessen

Under 2021 debiteras skolorna i enlighet med de principer som gällde för 2020 och fastighetssystemet används därför inte för att ta fram underlag för att fördela lokalrelaterade kostnader inom KTH. Endast förändringar som sker under året beaktas.

I KTH:s VP för 2021 finns ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en KTH-gemensam internprismodell för lokaler och att lämna förslag på en process för långsiktigt lokalförsörjning. Ett arbete som ska ske parallellt och i överensstämmelse med översynen av KTH:s resursfördelningsmodeller. Fastighetsavdelningen och Ekonomiavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet är huvudansvarigt verksamhetsstöd. Ett utredningsdirektiv har arbetats fram och utredningen förväntas pågå under kvartal fyra 2021. I februari 2022 förväntas rektor att fatta beslut om hur KTH:s lokalrelaterade kostnader ska fördelas 2023 och framåt.

År 2020 fördelades lokalkostnader initialt med följande hyresunderlagsfiler. Dessa underlagsfiler speglar ett arbete att komma tillrätta med felaktigheter som tidigare låg i fastighetssytemet. December 2020 gjordes en retroaktiv kreditering och därefter baserades debiteringen av lokalkostnader för perioden januari 2020 till december 2020 på underlagsfiler från november 2019.