Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ERC-ansökan – guide för sökande vid KTH

Här hittar du en steg-för-steg-guide med all information du behöver för att söka ERC-bidrag.

ERC-utlysningar publiceras på EU:s Funding & Tenders Portal.  Läs ERC:s arbetsprogram för den aktuella

utlysningen noggrant och följ instruktionerna i Guiden för sökande vid kompletteringen av ansökan. En ansökan består av flera obligatoriska delar (del A, del B och kompletterande dokument, se underrubriker) och lämnas in digitalt av den ansvariga forskaren via Funding & Tenders-portalen.

Utvärderingen sker i flera steg, där ansökans olika delar granskas av utlysningskoordinator, vetenskapliga beredningsgrupper och externa experter. Läs mer om granskningsprocessen i det relevanta arbetsprogrammet, Guiden för sökande samt på webbsidor för respektive typ av bidrag (de olika ERC-bidragen listas här på KTH:s intranät).

När du registrerar din ansökan online ska du ange KTH PIC nummer 999990946, som automatiskt hämtar KTH:s officiella data. Starta registreringen tidigt i processen för att få tillgång till aktuella ansökningsmallar samt för att bekanta dig med det digitala systemet. Systemet tillåter kontinuerlig justering av alla delar av din ansökan och möjliggör inlämningar av flera olika versioner av ansökan ända fram till sista ansökningsdag. Endast den allra senast inlämnade versionen kommer att granskas.

Del A

Denna del av ansökan består av flera administrativa formulär som kompletteras i det digitala systemet:

 • Allmän information om projektet – titel, kort sammanfattning, projektets längd, val av granskningspanel och egna nyckelord
 • Kontaktuppgifter för KTH (värdinstitution) och projektledare (Principal Investigator). På frågan om "Värdinstitutionens kontaktadress och kontaktperson" ange Jeanna Ayoubi (EU-Grants Officer vid KTH Research Support Office) som administrativ huvudkontaktperson för KTH.
 • Budget – beräknade kostnader och beskrivning av de resurser som behövs för det föreslagna projektet. Kostnaderna ska beräknas med hjälp av KTH:s budgetmall för EU-projekt. Kontakta din lokala ekonomiadministratör för support.
 • Etik - läs och svara på de frågor som anges i formuläret. När du svarar ja på en av frågorna, ange sidnumret i del B2 av din ansökan där den etiska frågeställningen uppstår. En etisk självbedömning kan krävas. Om du har frågor om etik är du välkommen att kontakta RSO på researchethics@kth.se
 • Utlysningsspecifika frågor, t.ex. bekräftelse av PI:s behörighet, akademisk utbildning och dataskyddsfrågor. Observera att den ansvariga forskningsledaren (PI) förväntas, enligt ERC:s finansieringsregler, tillbringa minst 50 % av sin arbetstid inom EU/ associerade länder under projekts gång. PI förväntas också att dedicera en viss minimal tid åt projektet beroende på typ av bidrag: Starting Grant 50 % av arbetstid, Consolidator Grant 40 %, Advanced Grant 30 % och Synergy Grant 30 %.

Del B

Denna del består av två Word-mallar som du fyller i (finns att ladda ner i det digitala systemet):

 • B1 - "Extended Synopsis" (max 5 sidor) och CV, som bedöms i steg 1 (och även beaktas i steg 2) av utvärderingsprocessen.
 • B2 - den fullständiga projektbeskrivningen (max 14 sidor) bedöms först i steg 2 av utvärderingsprocessen.

Övriga dokument

Bifoga endast de dokument som krävs av utlysningen:

 • För StG och CoG – en kopia av ditt doktorsexamensbevis som bekräftar disputationsdatum
 • För StG och CoG – kopior av intyg vid begäran om förlängning av behörighetsperioden (föräldraledighet/sjukskrivning etc.)
 • KTH:s stödbrev (läs mer om processen för att få dokumentet under nästa underrubrik)
 • Eventuella andra dokument, om så krävs av utlysningen
   

KTH:s/värdinstitutionens stödbrev

Vid inlämnandet av ansökan till ERC krävs ett stödbrev från KTH. Brevet Commitment of the Host Institution formuleras och signeras av RSO. Så här går processen till:

 1. Ta kontakt med handläggare vid Avdelningen för forskningsstöd (Jeanna Ayoubi eller Gustav Sigeman) och informera om dina planer att söka ERC-bidrag. Ange ditt namn, skola och vilken utlysning du söker till. Gör detta så tidigt som möjligt för att säkra signeringen samt ta del av övrigt stöd RSO erbjuder i samband med ansökan.
 2. Kontakta din skolekonom för att få hjälp med budgeten. Tänk på att KTH:s mall för EU-projekt ska användas.
 3. Informera institutionens prefekt om projektets budget inklusive eventuellt behov för samfinansiering. Prefekten informerar skolchefen och bekräftar sitt stöd.
 4. Handläggare vid Avdelningen för forskningsstöd kommunicerar med skolchefen och begär ett officiellt godkännande som bekräftar att skolan:

  - Stödjer din ansökan och är redo att ha dig anställd under projekttiden
  - Har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att genomföra och administrera projektet.
  - Kan uppfylla andra villkor som finansiären ställer avseende stöd för ansökan och /eller genomförande av projektet.

  Observera att det officiella godkännandet måste vara Avdelningen för forskningsstöd tillhanda minst en vecka före sista ansökningsdag för att kunna säkra en formell underskrift.
 5. En skannad kopia av undertecknat stödbrev kommer skickas till dig via mejl och du laddar upp det som en bilaga till din ansökan i EU-portalen.