Till innehåll på sidan

Samhällstransformation med fokus på klimat

UTLYSNING

Publicerad 2020-09-04

Mistra erbjuder forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Programmet ska underlätta och påskynda en samhällsomställning i linje med Parisavtalet. Fokus ska ligga på Sverige, med en europeisk och internationell utblick.

Bakgrunden till utlysningen är de eskalerande klimatförändringarna och behovet av omfattande och långtgående åtgärder för anpassning som samtidigt främjar ett mer jämlikt samhälle. I linje med Mistras stadgar ska det nya forskningsprogrammet adressera miljöstrategiska frågor och ha ett systemperspektiv. Utlysningen betonar särskilt civilsamhällets roll.

Enligt FN bör 2020 vara startpunkten för ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för att uppnå de mål som världens länder enats om i Parisavtalet och Agenda 2030, ett så kallat ‘Decade of Action’. Inom EU har såväl parlamentet som kommissionen höjt ambitionerna på klimatområdet och beslutat att omställningen till ett fossilfritt Europa ska vara en central del av den gröna given som lanserades under 2019.

Den aktuella utlysningen fokuserar på tre delar av klimatomställningen, som beskrivs närmare i bakgrundsrapporten. För det första ska civilsamhällets roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen undersökas och samarbeten mellan forskarsamhället och civilsamhällets organisationer utforskas. Den andra delen handlar om en rättvis omställning, där sårbara regioners, gruppers och individers perspektiv blir utgångspunkten för omställningen. Till sist fokuserar utlysningen på att kritiskt granska digitaliseringens roll som möjliggörare, alternativt riskfaktor, för klimatomställningen. I programmet bör interaktioner och konflikter mellan olika miljömässiga och sociala mål inkluderas.

Ansökningar skickas till Mistra senast: Fredagen den 22 januari 2021 kl 16.00.

Läs om bakgrund, fokus och hur du ansöker på Mistra.