Till innehåll på sidan

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

KTH tillhör fem konsortier inom det prestigefyllda EU-finansierade initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT), som syftar till att stärka Europas konkurrenskraft och göra Europa till global ledare av innovationer inom strategiskt utvalda områden.

Främjar nätverk och samarbeten

De vinnande konsortierna, som kallas Knowledge and Innovation Communities (KIC) består av partners från ledande universitet, forskningsinstitut, globala storföretag samt små och medelstora företag (SMF), som valts ut i hård konkurrens. KTH medverkar i totalt fem som du kan läsa mer om nedan.

Engagemanget inom EIT KIC:ar är strategiskt för KTH och främjar våra forskares nätverk och samarbete med andra europeiska forskargrupper och industripartners.

En högre grad av EU-finansiering

Nätverken möjliggör fler starka EU-ansökningar och en högre grad av EU-finansiering för KTH. Dessutom erbjuder KIC:arna många möjligheter att förnya KTH:s egen kärnverksamhet inom såväl utbildning som forskning.

KIC:arna drivs i nära samarbete mellan akademi och industri på europeisk nivå och koordineras via regionala noder. Konceptet bygger på en tät integration mellan forskning, utbildning och innovation och entreprenörskap för att finna lösningar på stora samhälls-utmaningar inom områden med stor potential för innovationer som kan ge kvalificerade arbetstillfällen och tillväxt.

En aktiv partner

KTH medverkar i:

  • Utbildningsprogram
  • Innovationsprojekt
  • Stödverksamhet kopplade till affärsutveckling och startups

Resurser på KTH

På KTH finns en akademisk ansvarig per EIT KIC samt stödresurser såväl på skolnivå och centralt inom universitetsförvaltningen.

Med undantag för KIC:arnas utbildningsprogram, som hanteras av avdelningen för Internationella relationer (IRO), handläggs projektdeltagandet, inklusive avtal, på avdelningen Research Support Office (RSO). Kontaktperson på RSO för EIT – och KIC-relaterade frågor är Fredrick Lekarp.  I maj 2022 överlämnade RSO ”Intern översyn av KTH:s deltagande i EIT-KIC: nuläge och stärkt deltagande framåt” till rektor (Dnr V-2022-0321, KS-kod: 1.3). Översynen sammanställer bland annat KTH:s resurser inom Gemensamt Verksamhetsstöd samt på lednings- och skolnivå.