Till innehåll på sidan

Strategiska forskningsområden (SFO)

KTH ansvarar sedan år 2010 för fem strategiska forskningsområden (SFO:er). Den nuvarande satsningen ska utvärderas efter år 2021. Research support office (RSO) arbetar med att skapa förutsättningar för att varje SFO ska utvecklas på bästa tänkbara sätt och där KTH på strategisk nivå drar nytta av satsningen. RSO bistår i uppdraget genom rådgivning, koordinering av uppföljning, upplägg för kunskapsöverföring samt hantering av löpande ärenden.

Bakgrund

Strategiska forskningsområden (SFO) ska bidra till forskning på högsta vetenskapliga nivå som är av strategisk betydelse för Sverige som kunskapsnation samt som möjliggör framväxten av nya kompetensområden, där Sverige utmärker sig med starka forskningsmiljöer och på sikt nya arbetstillfällen. Detta kan komma tillstånd genom till exempel:

 • Förutsättningar för framtidens starka forskningsmiljöer skapas
 • Spetskompetens för framtidens behov utexamineras
 • Samarbeten och start-ups som annars inte kommit till stånd skapas
 • Extern kommunikation kring forskningsfronten förs ut för att öka samhällsintresset samt upptag av forskningen

För att skapa de bästa förutsättningar att nå förväntade resultat enligt ovan har KTH:s ledning tagit beslut om att respektive SFO tar fram en strategiska verksamhetsplan för perioden för godkännande av KTH:s rektor samt en en utfallsrapport efter varje tvåårsperiod för uppföljning av den strategiska verksamhetsplanen. Nästa utfallsrapport tas fram under 2021.

Strategisk plan

I den strategiska planen ska det tydligt framgå hur aktiviteterna uppfyller de tre utvärderingskriterier som låg till grund för regeringens prioritering av de strategiska forskningsområdena:

 • Forskning som, på lång sikt, har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet.
 • Forskning som kan bidra till stora samhällsbehov och som kan lösa viktiga samhällsproblem.
 • Forskning inom områden relevanta för svensk industri.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning av SFO:er skapar bra förutsättningar för KTH:s ledning att ge ett strategiskt stöd till ledningsfunktionen vid respektive SFO som gagnar kvalitet, impact och excellens. Uppföljningen ska följa den mall som tillhandahålls av RSO. Mallen är utformad utifrån den externa utvärdering som genomfördes av Vetenskapsrådet år 2015 med följande fem kärnfrågor:

 1. Hur har forskningen planerats och styrts (”strategisk styrning”)?
 2. Vilken har varit forskningens kvalitet, resultat och effekter?
 3. Vilken har varit satsningens strategiska betydelse för samhälle och näringsliv?
 4. Hur har samverkan med andra universitet och samhällsaktörer sett ut?
 5. Hur har kopplingen mellan den strategiska forskningen och utbildning sett ut?