Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategiska forskningsområden (SFO)

KTH har en ledande roll i fem nationella strategiska forskningsområden (SFO). Det är en satsning som har pågått sedan 2010 på uppdrag av regeringen.

Efter ett regeringsbeslut 2009 genomförs en satsning mot så kallade strategiska forskningsområden, SFO, som del i att skapa förutsättningar för att generera världsledande forskning. Beslutet kom till på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. KTH deltar i 10 av 20 utpekade strategiska områden, varav man koordinerar fem:

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Molekylär biovetenskap
 • Produktion
 • Transport

Strategiska forskningsområden (SFO)

Sedan 2010 ansvarar KTH för fem SFO:er. Research Support Office, RSO, skapar förutsättningar för att varje SFO ska utvecklas på bästa tänkbara sätt och där KTH drar nytta av satsningen på strategisk nivå. RSO bistår genom rådgivning, koordinerar uppföljning, upplägg för kunskapsöverföring samt löpande ärendehantering.

Bakgrund

Ett SFO ska bidra till forskning på högsta vetenskapliga nivå. Denna forskning ska vara av strategisk betydelse för Sverige som kunskapsnation och möjliggöra framväxten av nya kompetensområden där Sverige utmärker sig med starka forskningsmiljöer och – på sikt – nya arbetstillfällen. Detta kan till exempel ske genom:

 • Skapande av förutsättningar för framtidens starka forskningsmiljöer.
 • Utexaminering av spetskompetens för framtidens behov.
 • Skapande av samarbeten och start-ups som annars inte blivit av.
 • Extern kommunikation om forskningsfronten för att öka samhällsintresset och nyttiggörandet av forskningen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för ovan har KTH:s ledning beslutat att respektive SFO ska ta fram en strategisk verksamhetsplan för perioden, vilken ska godkännas av KTH:s rektor. Varje SFO ska också ta fram en utfallsrapport efter varje tvåårsperiod för uppföljning av den strategiska verksamhetsplanen. Nästa utfallsrapport tas fram under 2023.

Strategisk plan

I den strategiska planen ska det tydligt framgå hur aktiviteterna uppfyller de tre utvärderingskriterier som låg till grund för regeringens prioritering av de strategiska forskningsområdena:

 1. Forskning som, på lång sikt, har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet.
 2. Forskning som kan bidra till stora samhällsbehov och som kan lösa viktiga samhällsproblem.
 3. Forskning inom områden relevanta för svensk industri.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning av SFO:er skapar bra förutsättningar för KTH:s ledning att ge ett strategiskt stöd som gagnar kvalitet, genomslag och excellens, till ledningen vid respektive SFO. Uppföljningen ska följa den mall som RSO tillhandahåller. Denna är utformad utifrån den externa utvärdering som genomfördes av Vetenskapsrådet 2015, med följande fem kärnfrågor:

 • Hur har forskningen planerats och styrts (”strategisk styrning”)?
 • Vilken har varit forskningens kvalitet, resultat och effekter?
 • Vilken har varit satsningens strategiska betydelse för samhälle och näringsliv?
 • Hur har samverkan med andra universitet och samhällsaktörer sett ut?
 • Hur har kopplingen mellan den strategiska forskningen och utbildning sett ut?