Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

In the Wake of the General Hospital

Focus and Scale in Healthcare Operations

Tid: Fr 2020-10-02 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_jtwEGH5mQm-jcnYQbaVMQw, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Anna Svarts , Management & Teknologi

Opponent: Professor Pär Åhlström, Handelshögskolan i Stockholm

Handledare: Professor Mats Engwall, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Docent Luca Urciuoli, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Docent Mandar Dabhilkar, Hållbar produktionsutveckling (ML), Stockholms universitet

Exportera till kalender

Abstract

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i en sjukvård i förändring, där utbudet av vårdgivare blir allt mer fragmenterat, och där specialistkliniker i allt högre grad ersätter eller kompletterar de traditionella akutsjukhusen med breda uppdrag. Dessa nya organisationer innebär att beslutsfattare och vårdgivare har ett behov av att förstå hur vårdenheternas skala och fokus (specialisering) påverkar resultaten. Trots detta har produktionsenheternas utformning, och andra strukturella aspekter av sjukvårdorganisationer, fått mindre uppmärksamhet i litteraturen om verksamhetsstyrning i sjukvården, än infrastrukturella aspekter såsom schemaläggning och kvalitetsstyrning. Litteraturen saknar en gemensam syn på hur produktionsenheternas utformning, i synnerhet enheternas skala och fokus, påverkar resultaten. Denna avhandling undersöker därför sambanden mellan skala (storlek eller volym) och resultat (kvalitet och kostnad) samt mellan fokus (smalare tjänsteutbud eller tyngdpunkt på en viss tjänst) och resultat i sjukvårdsproduktion.

Den här avhandlingen bygger på två forskningsstudier: en fallstudie av en omvandling av sjukhusstrukturen i en region och en kvantitativ studie med data från kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry. Utifrån den första studien föreslås en profilmodell av sjukvårdsorganisationers fokus där fokus beskrivs och mäts i sex dimensioner: Kunskapsområden, Behandlingar, Sjukdomar, Patientgrupper, Planeringshorisonter och Svårighetsgrader. I den andra studien undersöks sambanden mellan fokus-resultat och skala-resultat inom elektiv kirurgi. Studien jämför resultaten mellan olika sjukhus, justerade för case-mix (hur svårt sjuka patienterna är), och finner att såväl ökat fokus som ökad skala har positiva effekter. Mer specialiserade vårdenheter har färre komplikationer efter operation och kortare operationstider. Vårdenheter med högre volym har färre komplicationer efter operation, kortare operationstid och kortare vårdtider.

Avhandlingen bidrar till litteraturen om verksamhetsstyrning i sjukvården på fyra olika sätt: 1) Den breddar och översätter tidigare operationaliseringar av fokus, som utvecklats för att beskriva fabriker, för att få en operationalisering som är relevant i ett sjukvårdssammanhang. 2) Den visar att det finns ett samband mellan fokus och kostnad / kvalitet inom elektiv kirurgi. 3) Den visar att det finns ett samband mellan skala (volym) och kostnad / kvalitet inom elektiv kirurgi. 4) Den ger stöd till den framväxande contingency-teorin för utformning av sjukvårdsorganisationer, som säger att patienter med mindre komplexa behov har större fördelar av specialiserad verksamhet. Den föreslår vidare ett kompletterande villkor: att mer komplicerade behandlingar har större fördelar från ökad volym.

Avhandlingen ger också några praktiska bidrag till beslutsfattare och vårdgivare. Den erbjuder ett ramverk som kan användas för att förstå sjukhus fokusprofiler, antingen som en del i strategiarbetet för ett enstaka sjukhus eller som en del i planeringen av ett nätverk av sjukhus. Vidare ger den tentativ vägledning kring betydelsen av volym och specialisering i olika typer av sjukvårdsverksamhet. Utifrån detta ger den även tentativ vägledning kring vilken typ av vårdenhet som är lämplig för olika typer av sjukvårdsproduktion.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280386