Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inter-firm relationships for sustainability

Incumbent firms and sustainability ventures

Tid: Fr 2020-09-25 kl 14.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_n0hKjDuvRymKRzqDwa0F2w, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Andra Riandita , Organisation och ledning, Politecnico di Milano

Opponent: Professor Jonatan Pinkse, University of Manchester

Handledare: Associate Professor Anders Broström, Nationalekonomi; Professor Raffaella Cagliano, Politecnico di Milano; Associate Professor Andreas Feldmann, Hållbarhet, Industriell dynamik & entreprenörskap

Exportera till kalender

Abstract

Världen står inför stora utmaningar vad gäller att uppnå miljömässigt och socialt hållbar utveckling inom en lång rad områden. Dagens företag möter allt högre förväntningar på att de skall agera för att möta dessa utmaningar. I sina försök att leva upp till sådana förväntningar arbetar många företag med att inleda och utveckla allianser med andra organisationer. Bland sådana allianser märks på senare år ett allt viktigare inslag av samarbete med små, nystartade företag som inriktar sig på att adressera utvalda hållbarhetsproblem. Detta slags samarbete, som tidigare inte uppmärksammats i särskilt hög utsträckning av management- och entreprenörskapsforskare, står i fokus för avhandlingen. Det övergripande syftet för avhandlingen är att utforska förutsättningarna för att ingå och utveckla inter-organisatoriska länkar mellan befintliga företag och nystartade hållbarhetsorienterade företag.

Avhandlingens analys av drivkrafter och utfall av samarbete bygger på tre empiriska studier, situerade i de europeiska mat- och tjänstebranscherna. Tillsammans innefattar de tre studierna insamling av såväl kvalitativ som kvantitativ data.

De tre studierna rapporteras i fyra fristående artiklar. I den första av dessa ges en deskriptiv analys av hur företag inom dagligvaruhandeln använder sig av allianser i sitt hållbarhetsarbete. Artikeln identifierar ett skifte över tid, där de stora företagen inom handeln i ökande grad bildar allianser med nystartade hållbarhetsorienterade företag i syfte att åstadkomma innovation inom den egna verksamheten. Parallellt med detta ser handlarna ut att engagera sig i färre allianser av mer filantropisk natur. I artikel II studeras hur nystartade hållbarhetsföretag kan uppnå tillräcklig legitimitet för att framstå som trovärdiga allianspartners. Artikel III utvecklar analysen av hur de större företagens drivkrafter för allianser av detta slag ser ut, och hur dessa drivkrafter utvecklas över tid. Artikel IV, slutligen, adresserar de relaterade frågorna om på vilka bevekelsegrunder ett företag kan tänkas föredra ett något högre prissatt anbud från en leverantör profilerad mot en relevant hållbarhetsfråga, och hur en sådan leverantör kan agera för att vinna affärsmässig nytta från en sådan profilering.

Avhandlingens viktigaste bidrag faller inom två områden. För det första bidrar den till vår kunskap om hållbarhetsrelaterade inter-organisationella relationer genom att utmejsla villkoren för en särskild typ av relationer – de mellan små företag profilerade mot ett hållbarhetsområde och en större marknadsaktör – vilka inte varit föremål för särskilt ingående tidigare forskning. Avhandlingen ger sammantaget en bild av dessa länkar som potentiellt betydelsefulla för industriell omställning mot mer hållbar praktik. För det andra komplementerar avhandlingen den befintliga forskningen om hållbarhetsorienterat nyföretagande, i vilken befintliga företag tenderats att analyseras som potentiella konkurrenter snarare än samarbetspartners. Genom att utforska de mindre företagens förutsättningar att forma och utveckla gynnsamma band till större företag i form av antingen samarbeten eller rena leverantörsförhållanden visar avhandlingen på vägar till framgångsrik nyetablering med förutsättningar att påverka delar av ekonomin i riktning mot en mer hållbar samhällsutveckling.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280267