Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

To know a subject - Teachers' views about the subject of technology.

How the subject of technology is described and approached by teachers in the lower secondary school.

Tid: Fr 2021-08-20 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_UtmemMrDSxuLgG9SOfpeIA, Stockholm (Swedish)

Ämnesområde: Teknikvetenskapens lärande och kommunikation Teknik och lärande

Licentiand: Birgit Fahrman , Lärande i Stem

Granskare: Docent Kilbrink Nina, Karlstads Universitet

Huvudhandledare: Professor Inga-Britt Skogh, Lärande; Docent Lena Gumaelius, Lärande; Lektor Per Norström, Lärande

Exportera till kalender

Abstract

Undervisning i skolämnet teknik behöver, precis som alla skolämnen, ha välut­bild­ade lärare med såväl breda som djupa kunskaper inom ämnet. Kombinationen goda ämnes­kun­skaper, goda pedagogiska färdigheter och förmågan att balansera dessa till­sammans möjliggör för läraren att stödja elevernas lärande och få till en miljö som möjliggör inlärning. Dock har det visat sig att teknikundervisning i grundskolan inte alltid lever upp till kraven och att teknikundervisning därmed riskera att inte knytas till teknikämnets syfte och innehåll.    Denna uppsats syftar till att ge ökad kunskap om hur lärare uppfattar ämnet teknik, dess innehåll och syfte, samt att förstå hur lärarna utvecklar sin kunskap inom skolämnet teknik. Två datainsamlingar har resulterat i tre delstudier. Studie 1 fokuserar på erfarna tekniklärare och deras beskrivningar av sin egen under­visning. Studie 2 och 3 utgår empirin från blivande tekniklärares utsagor. Insamlad data utgår från kortare eller längre intervjuer med deltagande lärare. Olika teoretiska ramar möjliggör förståelse av den insamlade empirin där pedagogiska ämneskunskaper (PCK, pedagogical content knowledge) tillämpas på materialet från de genomförda längre intervjuerna. Teorier som utgår från kunskapsemfaser för de naturvetenskapliga ämnena samt teknik tillsammans med ett konceptuellt ramverk för teknikämnet som rör kunskapsinnehållet tillämpades på de kortare inter­vjuerna utifrån ämnets syfte och innehåll.       Resultaten visar att erfaren tekniklärare lyfter fram olika syften (beroende av bakgrund) för teknik­undervisningen men är överens om att undervisningen måste vara elevaktiv. De betonar designprocessen som viktig och specifik för ämnet och att teknikunder­visningen kräver olika stödstrukturer för att lärandet ska kunna ske. De blivande lärarna beskriver ämnet som svårt att greppa med en svår­för­ståelig kursplan. De uttrycker osäkerhet om planering, implementering och be­döm­­ning av under­visning i relation till visst ämnesinnehåll samt kring praktiska aktiviteter.                  De tre studierna pekar alla på vikten av goda ämneskunskaper och en förståelse för teknik­ämnet karaktär. Dessa kunskaper utgör ett första steg mot att förstå hur ämnet kan undervisas. Utbildning av tekniklärare framöver behöver även fokusera på förståelse av ämnets syfte och innehåll för att undervisning i teknik ska kunna bidrar till att utveckla elevernas förståelse för omvärlden och samtidigt lägger en god grund för deras vidare studier.                    

Nyckelord: teknikundervisning, tekniklärare, grundskola 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-294564