Till innehåll på sidan

Process för tillsättning av Prefekter

Process för tillsättning av prefekter vid Skolan för teknikvetenskap

1. Allmänt

Enligt KTH:s delegationsordning är det skolchefen som beslutar i samråd med rektor om tillsättning av prefekt och proprefekt vid skolans institutioner. Skolchefen vid Skolan för teknikvetenskap har beslutat om att införa denna process för att tillsättningarna skall vara väl förankrade och beslutsprocessen transparent.

2. Nomineringskommitté

Innan beslut om ny prefekt fattas skall en nomineringskommitté bereda och förankra ett förslag till beslut inom institutionen enligt följande:

Cirka 6 månader innan den sittande prefektens förordnade löper ut skall en nomineringskommitté tillsättas som förutom ordförande skall bestå av följande funktioner:

2 lärarrepresentanter
1 avdelningschef/enhetschef
1 extern lärarrepresentant
1 administrativ gruppchef
1 tekniker/forskare (tillsvidareanställd)
1 doktorand

Skolchef utser ordförande i nomineringskommittén som därefter ges i uppdrag att utforma nomineringskommittén enligt ovan. Nomineringskommitténs uppdrag är att ta emot och sammanställa nomineringar samt föra en diskussion inom institutionen angående tillsättning av ny prefekt. Nomineringskommittén skall därefter välja ut kandidater, intervjua samt presentera ett eller flera förslag för skolchefen.

Nomineringskommittén skall leverera ett förslag senast 2 månader innan ny prefekt skall tillträda. Skolans administrativa chef skall stötta och koordinera processen.

3. Fri nominering

Alla anställda inom institutionen är välkomna att nominera kandidater till prefektposten. De nominerade behöver inte vara tillfrågade, däremot skall nomineringen innehålla en motivering.

Det skall finnas möjlighet att nominera anonymt.

4. Utseende

I samråd med skolchef, väljer nomineringskommittén ut kandidater för intervju. Det åligger
nomineringskommittén att inhämta synpunkter från fakultet och fast anställd personal från
institutionens samtliga avdelningar innan samrådet sker. Nomineringskommittén skall beakta
ämnesspridning och jämställdhetsaspekter i sitt urval.

De utvalda kandidaterna kallas därefter till intervju. Innan intervjun skall berörda kandidater skicka ett
CV och personligt brev till nomineringskommittén.

Nomineringskommittén intervjuar aktuella kandidater tillsammans med skolchef.

Nomineringskommittén och skolchef utvärderar intervjuerna vid ett samrådsmöte och därefter föreslår
skolchefen ny prefekt.

Skolchef förankrar förslaget med rektor och informerar i skolans samverkansgrupp.

Skolchef fattar beslut om ny prefekt.

Efter att beslut om ny prefekt är fattat uppdras den nya prefekten att omgående initiera och förankra ett förslag till proprefekt. Därefter diskuteras förslaget till proprefekt med skolchefen som fattar beslut.

Ladda ned styrdokument Process vid SCI-skolan för tillsättandet av prefekt vid skolans institutioner (pdf 67 kB)

Ladda ned beslut S-2020-0184 Process för tillsättning av prefekter vid Skolan för teknikvetenskap (pdf 96 kB)