Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Varför ett samordnat stöd?

Målsättningen med ett gemensamt och mera samordnat verksamhetsstöd är att studenter, lärare, forskare och övrig personal ska få ett likvärdigt och tillgängligt stöd oavsett var på KTH de befinner sig.

En man och en kvinna samtalar i en dörröppning.

Mottagarna av KTH:s verksamhetsstöd är såväl lärare och forskare som studenter, doktorander och personal inom stödet. En nyckel till ett konkurrenskraftigt KTH är att skapa förutsättningar för att KTH:s medarbetare ska kunna optimera sin insats utifrån sin roll.

Med likvärdigt och tillgängligt stöd avses att studenter och personal över hela KTH får ett lika bemötande. Vilket stöd som ges och på vilket sätt det genomförs ska vara förutsägbart och tydligt.

Målbild

Mål för programmet Ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd är ett verksamhetsstöd som stärker KTH:s konkurrenskraft genom att:

 • bidra till kvalitet och frigöra resurser till utbildning och forskning,
 • ha god utvecklingsförmåga,
 • vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad innebär målbilden?

Ett samordnat verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet frigör tid för lärare och forskare.

God utvecklingsförmåga - medarbetare inom verksamhetsstödet vid KTH har förmåga och ges utrymme för att utveckla verksamhetsstödet.

Attraktiv arbetsgivare - personal inom verksamhetsstödet vid KTH jobbar aktivt för att stötta och göra varandra bättre. Medarbetare inom verksamhetsstödet utvecklas och växer i sina respektive roller. Tillsammans bidrar verksamhetsstödet vid KTH till forskning och utbildning som driver kunskapen framåt.

Principer som ska genomsyra vårt arbete

Utvecklingen av verksamhetsstödet ska präglas av fem principer som är centrala värden i arbetet. De ger oss en gemensam grund att utgå från när vi utvecklar vår verksamhet och våra arbetssätt. Genom ett gemensamt förhållningssätt blir det lättare att förstå och lära av varandra. Det hjälper oss att fokusera på våra likheter istället för det som skiljer oss åt.

Verksamhetsnytta

 • Nytta för mottagare av stödet.
 • Hög kvalitet och kostnadseffektivitet.
 • Leva upp till rättssäkerhet och myndighetsuppdraget.

Verksamhetsnära

 • Stöd till mottagare är likvärdigt, upplevs tillgängligt och nära.
 • Dialog för att förstå mottagarnas och verksamhetens behov.
 • Ändamålsenligt utformat stöd - enhetligt med ökad digitalisering och situationsanpassat vid behov.

Involvering och delaktighet

 • Alltid arbeta med involvering och delaktighet.
 • Nyttja och vidareutveckla befintliga nätverk med studenter, lärare och forskare.
 • Arbeta tillsammans mellan stödområden och i mellanrummen.

Arbetsformer för förnyelse

 • God följsamhet till satta och ändrade förutsättningar.
 • Genom samarbete forma ändamålsenlig arbetsdelning.
 • Stegvist prövande för nya lösningar.
 • Arbeta med ständigt lärande och förbättring.

Ömsesidig respekt

En trygg, tillitsfull och tillåtande arbetsmiljö genom:

 • förståelse för varandras uppdrag
 • nyfikenhet på varandras kunskap
 • tilltro till varandras förmågor.