Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) rankas som ett av Kinas bästa tekniska universitet. SJTU har förutom en framstående tekniskt fakultet ett ledande medicinskt fakultet och en framstående affärskola. Det strategiska partnerskapet mellan KTH och SJTU innefattar allt från studentutbyte till samfinansiering av gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt.

Shanghai Jiao Tong University i korthet

Shanghai är en världsmetropol och erbjuder en attraktiv stadsmiljö. Regionen runt Shanghai (framförallt Jiangsu provinsen) har många företagsetableringar och är av stor vikt för den kinesiska ekonomin. SJTU är ett internationellt framstående och forskningsinriktat universitet beläget i Shanghai. Universitetet rankas som ett av Kinas toppuniversitet placerat direkt efter världsledande universitet som Tsinghua University, Fudan University och Peking University. SJTU har 31 skolor med totalt 40 000 studenter inom ämnesområden som teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, humaniora och medicin.

Partnerskapets historia

Samarbetet mellan universiteten initierades främst inom ämnena biomedicin, medicinskt teknik och teknik inom vården. Under 2011 undertecknades ett samarbetsavtal för studentutbyte och dubbeldiplom för doktorander, följt av en rad andra gemensamma initiativ inom utbildning. 2012 besökte en stor KTH-delegation SJTU för ett gemensamt seminarium om energi och materialvetenskap, vilket ledde till fortsatta diskussioner om samarbete inom olika teknikområden. I samband med att SJTU:s rektor under 2013 besökte KTH signerade universitetens rektorer ett avtal om att utveckla ett djupare och mer verksamhetsomspännande samarbete i form av ett strategiskt partnerskap.

Under 2016 inledde universiteten en gemensam femårig satsning där forskare vid universiteten kan söka finansiellt stöd för gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt. För 2016/2017-års utlysning sökte 26 projekt finansiering varav tio beviljades.

KTH and SJTU signerar ett MoU 2011

I mars 2019 besökte Skolchef och akademiskt ansvarig för det strategiska partnerskapet med Shanghai Jiao Tong University, Prof Mikael Lindström. Här undersöktes möjligheter att utöka samarbetet på masternivå med möjlighet för studenter att ta en dubbelexamen till att även gälla på doktorandnivå. Besöket innehöll också ett besök på ett inkubatorlabb för självkörande fordon, med allt från industrirobotar, båtar och jordbruksmaskiner till personbilar. Staden Shanghai har här öppnat upp möjligheten för olika företag att testa sina algoritmer i en standariserad testmiljö.

Prof Mikael Lindström (till höger) tillsammans med kollegor i Shanghai.

Forskningssamarbeten

Inom partnerskapet har två gemensamma forskningscentra bildats: JCIBRE (Joint Center for Innovation Driven Biomedical Research and Education) och JCEME (Joint Center for Energy and Materials for Energy). Dessa centran har varit ansvarig för bland annat doktorandskolor och forskningssamarbeten. Under de senaste åtta åren har KTH och SJTU sampublicerat totalt 338 vetenskapliga artiklar varav 42 var med färre än tio författare.

KTH-SJTU Excellence Seminar on Energy and Materials in Energy, på KTH Campus 2014

Utbildningssamarbeten

KTH och SJTU inledde 2011 studentutbyte med ett avtal om fyra platser för studenter från respektive universitet att spendera ett år vid det andra universitetet.

Tillsammans med University of Michigan (UM) etablerade SJTU under 2006 en gemensam utbildningsmiljö i Shanghai under namnet UM-SJTU Joint Institute. Under 2015 tecknade KTH också ett studentutbytesavtal med UM-SJTU Joint Institute om utbyte av upp till fyra helårsstudenter. Vidare tecknade KTH 2015 även ett studentutbytesavtal med Antai College of Economics and Management vid SJTU som omfattar upp till två helårsstudenter. Totalt finns alltså idag studentutbytesavtal med SJTU som omfattar upp till tio helårsstudenter i vardera riktning.

KTH har också samarbete avseende studentrekrytering med SJTU och UM-SJTU-JI som underlättar de kinesiska studenternas övergång till studier på masternivå vid KTH. Det finns också ett dubbeldiplomavtal på masternivå inom biomedical engineering samt ett dubbeldiplomavtal på doktorandnivå som tecknades 2012.

Inom biomedical engineering har sedan 2011 en gemensam doktorandskola bedrivits med 20 till 40 deltagare per år, varav är hälften från KTH. Doktorandskolan bidrar till internationalisering av doktorandutbildningen och har varit uppskattad av deltagande doktoranderna som fått möjlighet att träffa doktorander från andra skolor och bli bekanta med ämnen utanför deras forskningsområde och utbildning. Undervisningsort har sedan starten varit växlande mellan Shanghai och Stockholm. Medverkande skolor vid KTH är Skolan för teknikvetenskap, Skolan för teknik och hälsa, Skolan för elektro- och systemteknik samt Skolan för bioteknik. 2016 introduceras ett nytt koncept, där studenter ska arbeta med ämnesöverskridande problemställningar. Sommarskolor för doktorander har också bedrivits för doktorander inom energiområdet liksom materialområdet.

Gemensam sommarskola för doktorander 2012 vid SJTU

Under perioden 10-14 juni 2019 var CBH skolan värd för vår gemensamma sommarskola som är en KTH-SJTU kurs. Ämnet var interdisciplinär biomedicinsk forskning för upp till ca 20 studenter från respektive lärosäte. Veckan fylldes med intressanta föreläsningar och laborationer som gavs av fakultet från båda lärosätena.

Gemensam sommarskola vid KTH, juni 2019.

Samverkan

KTH är medlem i Svenska handelskammaren i Kina som har omfattande verksamhet i Shanghai. Av alla svenska handelskammare utomlands har den i Shanghai flest företag registrerade.

KTH och SJT initierat under 2014 etableringen av ett Swedish Center på skolan för biomedicin vid SJTU samt ett Swedish Corner på det allmänna biblioteket vid universitetet. Etableringen av Swedish Center ger KTH stor synlighet och stöds för närvarande av Sandvik och SCA. Centret har också fått finansiering av Vinnova.

Svenska företag som SKF och ABB deltar och är finansierär i ett capstone projekt program tillsammans med skolan för mechanical engineering vid SJTU och Skolan för industriell teknik och management vid KTH.

Invigning av Swedish Center vid SJTU 2014

Kontaktpersoner