Till innehåll på sidan

Handläggning av internationella mobilitetsavtal

Ett mobilitetsavtal för utbildningssamarbete kan gälla för samtliga skolor vid KTH eller för en specifik skola. Samtliga avtal ska stödjas av rektor och berörd skolchef. Internationella relationer vid universitetsförvaltningen granskar och förbereder beslut samt undertecknande av KTH:s mobilitetsavtal.

Handläggning av avtal vid Internationella relationer

  • Förslag och förfrågningar ges en kontaktperson vid enheten för internationella relationer som sedan koordinerar arbetsprocessen.
  • Internationella relationer ansvarar för att fastställda avtal och beslut arkiveras och att databasen för studentutbytesverksamheten uppdateras.

Olika former av avtal

Utbytesavtal

Genom utbytesavtal kan studenter läsa en termin eller ett år utan studieavgift till värduniversitetet. I utbytesavtalen strävar KTH efter balans i utbytet. Balansen följs upp när avtalet löper ut. Nya eller förnyade avtal som leder till anslagsfinansierad mobilitet beslutas i en samlad omgång varje termin för att ha överblick över dimensioneringen av utbytesstudenter. Sista datum att anmäla avtalsförslag till internationella relationer är 2 maj och 1 oktober för beslut en månad senare. Alla avtalsförslag kommuniceras med skolorna i en öppen arbetsprocess. En checklista med information om partneruniversitetet ska finnas på plats som underlag.

Avtalen ska vara bilaterala, platsbegränsade (i antal år eller terminer) och tidsbegränsade för upp till fem år. Avtal inom Europa och i länder med associationsavtal med EU tecknas normalt som Erasmusavtal eftersom det ger stipendier för studenter och personal. Utbytesavtal utanför EU/EES tecknas oftast som gemensamma avtal, det vill säga att de gäller för alla KTH:s skolor och områden förutom arkitektur.

Utbytesavtal för dubbla examina

En speciell form av utbytesavtal utvecklas för samarbeten där studenterna uppmuntras att studera för examen från både hem- och värduniversitetet. Avtal som leder till dubbla examina brukar tecknas för en eller flera utbildningsprogram vid en viss skola vid KTH, eller som ett övergripande avtal för hela KTH där bilagor läggs till för de utbildningar som ingår i utbytet och där förutsättningarna beskrivs närmare för varje utbildning.

Samarbeten som berör civilingenjörsexamen brukar kallas dubbeldiplomsamarbeten. Det finns en riktlinje framtagen för KTH:s engagemang för dessa samarbeten. Dubbeldiplomstudier innebär en nominell förlängning av studietiden jämfört med att bara läsa för en examen. De flesta dubbeldiplomsamarbeten är skrivna med universitet inom universitetsnätverket T.I.M.E. som driver samarbete för dubbla examina.

Studentutbyte mellan ett masterprogram vid KTH och ett masterprogram vid ett annat universitet brukar kallas Dual Master-utbyte. Normalt läser studenterna ett år vid vartdera lärosätet vilket innebär att de två programmen behöver vara mycket lika varandra i innehåll och upplägg. En mall för Dual Master-utbyte har tagits fram för samarbeten inom universitetsnätverket CLUSTER.

Dubbeldiplomavtal och Dual Master-avtal kan tecknas löpande när som helst under året. När det gäller samarbeten med universitet utanför EU/EES ska reciprociteten i utbytet följas upp under samarbetets gång. En mall finns framtagen för hur reciprociteten ska styras i avtalen.

Ospecificerade överenskommelser om samarbete - Memorandum of Understanding (MoU)

Många universitet vill ingå en ospecificerad överenskommelse som ett första steg för samarbete. Dessa överenskommelser kallas oftast för Memorandum of Understanding (MoU). De ska inte innehålla några konkreta utfästelser och är därför för KTH formellt inte mobilitetsavtal. Ett MoU föreslås normalt gälla från 1 januari eller 1 juli och löpa över 3 eller 5 år. MoU undertecknas normalt av prorektor på delegation från rektor. Internationella relationer har mall för MoU.

Innehållsansvarig:Torkel Werge
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-07