Till innehåll på sidan

Unite! – ett framtida Europauniversitet

Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering - är ett nätverk bestående av nio framstående tekniska universitet i lika många europeiska länder. Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller. Sedan 2021 sker även samarbete inom forskning och innovation.

UNITE! logotyp

  Läs mer om vad som händer i Unite! på KTH:s externa webbplats

Aktiviteter

I arbetet med att ta fram den nya universitetsmodellen, som påbörjades hösten 2019, ingår aktiviteter som riktar sig till såväl studenter, anställda som samarbetspartners. 

För studenter

  • Fysisk och virtuell mobilitet inom Unite! för alla studenter, genom gemensamma utbildningar, sommarskolor, on-linekurser samt gemensamma kurser som innehåller kortare mobilitet.
  • Språk- och kulturkurser.

För doktorander

  • Gemensamt utvecklade Europeiska doktorandutbildningar som integrerar forskning med lärande, innovation och entreprenörskap.
  • Mobilitet inom Unite!

För anställda

  • Mobilitet inom Unite! för alla anställda, inklusive tematiska ”staff weeks”.
  • En undervisnings- och lärandeakademi som ska stödja lärare i att utveckla modeller för flexibelt lärande och innovativa pedagogiska metoder.

För regionen

  • Tillgång till strukturer för innovation och entreprenörskap i de olika universitetsregionerna inom Unite! med möjlighet för regionala aktörer att skapa nya kraftfulla internationella samarbeten.

Dessutom kommer det arbetas fram gemensamma modeller för styrning och administration, stödtjänster, kommunikation och kvalitetssäkring.

Mer information om vad som händer inom Unite! finns på Unite!:s webbplats .

Europa-universitet för konkurrenskraft

Unite! ingår i EU:s satsning på Europauniversitet och var ett av de första 17 nätverken som beviljades medel för detta av EU 2019, genom Erasmus+. Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet” som ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och som ska bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft.

Efter en ny utlysning beviljades ytterligare 24 nätverk medel i juli 2020.

Det pågående arbetet inom Unite! är fortsättningen på ett pilotprojekt som avslutades oktober 2022, med ny finansiering till slutet av 2026. Alliansen Unite! är ett mer omfattande samarbete där de långsiktiga målen ska utvärderas 2025.

Samarbete inom forskning och innovation

Unite! har juli 2020 beviljats ytterligare finansiering genom EU Horizon 2020. I detta projekt utvecklar man en integrerad, gemensam och långtidsinriktad forsknings- och innovationsstrategi i samklang med de utbildningsinriktade aktiviteterna. För att åstadkomma detta kommer Unite! att formulera en forsknings- och innovationsagenda fram till 2030 som innefattar alla partners. En annan målsättning är att inom tre år lansera ett antal pilotprojekt inom energi, artificiell intelligens och industri 4.0.

Projektet kommer också att adressera framtagande av gemensamma policyer för personella resurser, delad tillgång till forskningsinfrastruktur, stärkandet av samarbetet med icke-akademiska aktörer, “Open science” och samverkan med allmänhet, civilsamhälle och myndigheter.

Projektet startade januari 2021 och är finansierat till och med 2023.

Partners

I Unite ingår nio universitet från lika många EU-länder:

Karta som visar var i Europa de olika universiteten ligger

Administrativ samordning av alliansen Unite! samt det utbildningsinriktade projektet som finansieras genom Erasmus+ sker från TU Darmstadt. Samordning av det forsknings- och innovationsinriktade projektet som finansieras genom Horizon 2020 sker från Politecnico di Torino.

Unite! har sin grund i universitetsnätverket CLUSTER – Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research – och bygger på tre årtionden av nära samarbeten mellan några av de främsta tekniska universiteten i Europa inom utbildning, forskning, innovation och socialt ansvar.

Mer information

Läs mer om vad som händer i Unite! på KTH:s externa webbplats .

Unite!:s webbplats .

UNITE! logotyp Unite! på Twitter    

YouTube logo Unite! på YouTube

Medfinansierat av EU-programmen Erasmus+ och Horizon 2020
Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-24