Till innehåll på sidan

Unite! – ett framtida Europauniversitet

Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering - är ett nätverk bestående av sju framstående universitet i lika många europeiska länder. Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller. Sedan 2021 sker även samarbete inom forskning och innovation.

UNITE! logotyp

Aktiviteter

I arbetet med att ta fram den nya universitetsmodellen, som påbörjades hösten 2019, ingår aktiviteter som riktar sig till såväl studenter, anställda som samarbetspartners. 

För studenter

 • Fysisk och virtuell mobilitet inom Unite! för alla studenter, genom gemensamma utbildningar, sommarskolor, on-linekurser samt gemensamma kurser som innehåller kortare mobilitet.
 • Språk- och kulturkurser.

För doktorander

 • Gemensamt utvecklade Europeiska doktorandutbildningar som integrerar forskning med lärande, innovation och entreprenörskap.
 • Mobilitet inom Unite!

För anställda

 • Mobilitet inom Unite! för alla anställda, inklusive tematiska ”staff weeks”.
 • En undervisnings- och lärandeakademi som ska stödja lärare i att utveckla modeller för flexibelt lärande och innovativa pedagogiska metoder.

För regionen

 • Tillgång till strukturer för innovation och entreprenörskap i de olika universitetsregionerna inom Unite! med möjlighet för regionala aktörer att skapa nya kraftfulla internationella samarbeten.

Dessutom kommer det arbetas fram gemensamma modeller för styrning och administration, stödtjänster, kommunikation och kvalitetssäkring.

Mer information om vad som händer inom Unite! finns på Unite!:s webbplats .

Europa-universitet för konkurrenskraft

Unite! ingår i EU:s satsning på Europauniversitet och var ett av de första 17 nätverken som beviljades medel för detta av EU 2019, genom Erasmus+. Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet” som ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och som ska bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft.

Efter en ny utlysning beviljades ytterligare 24 nätverk medel i juli 2020.

Det pågående arbetet inom Unite! är ett pilotprojekt fram till 2022. Alliansen Unite! är ett mer omfattande samarbete där de långsiktiga målen ska utvärderas 2025.

Samarbete inom forskning och innovation

Unite! har juli 2020 beviljats ytterligare finansiering genom EU Horizon2020. I detta projekt kommer man att utveckla en integrerad, gemensam och långtidsinriktad forsknings- och innovationsstrategi i samklang med de utbildningsinriktade aktiviteterna. För att åstadkomma detta kommer Unite! att formulera en forsknings- och innovationsagenda fram till 2030 som innefattar alla partners. En annan målsättning är att inom tre år lansera ett antal pilotprojekt inom energi, artificiell intelligens och industri 4.0.

Projektet kommer också att adressera framtagande av gemensamma policyer för personella resurser, delad tillgång till forskningsinfrastruktur, stärkandet av samarbetet med icke-akademiska aktörer, “Open science” och samverkan med allmänhet, civilsamhälle och myndigheter.

Projektet startade januari 2021.

Partners

I Unite ingår sju universitet från lika många EU-länder:

Karta som visar var i Europa de olika universiteten ligger

Administrativ samordning av alliansen Unite! samt det utbildningsinriktade projektet som finansieras genom Erasmus+ sker från TU Darmstadt. Samordning av det forsknings- och innovationsinriktade projektet som finansieras genom Horizon2020 sker från Politecnico di Torino.

Unite! har sin grund i universitetsnätverket CLUSTER – Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research – och bygger på tre årtionden av nära samarbeten mellan några av de främsta tekniska universiteten i Europa inom utbildning, forskning, innovation och socialt ansvar.

Event och enskilda aktiviteter

Länkarna kan leda till information på engelska på Unite!:s webbplats.

Aktiviteter för studenter

Pågående och kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter

Aktiviteter för anställda

Kommande och pågående aktiviteter

Tidigare aktiviteter

 • Boot camp Aalto 8-11/6 2020 – lärare diskuterar pedagogisk utveckling
 • Tematiska staff weeks

Styrning och samordning

Den stora gemensamma planeringen sker genom stormöten, ”dialogue meetings”. Följande stormöten har avhållits eller är planerade:

 • Kick-off, Darmstadt, 4-6/11 2019
 • Dialogue meeting, Esbo, 12-14/2 2020
 • Dialogue meeting (online), Lissabon, 29/9-1/10 2020
 • Dialogue meeting (online), Grenoble, 8-10/3 2021
 • Dialogue meeting (hybrid), Barcelona 29/11-1/12 2021
 • Dialogue meetings 2022: Stockholm och Turin/Darmstadt

Organisation och kontaktpersoner på KTH

Huvudansvariga på KTH är rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor för internationalisering, Stefan Östlund.

Övergripande administrativt ansvarig samt ansvarig för samordning lokalt och inom Unite! (Key Liaison Officer, KLO) är Mirko Varano, GVS/EDO.

Unite! utbildning (Erasmus+, E+)

Projektledare för utbildningsdelen av Unite! På KTH är Patrik Gärdenäs , GVS/EDO. Detta projekt finansieras genom EU-programmet Erasmus+.

Arbetet i Unite!E+ bedrivs i arbetsgrupper, så kallade Task Forces (TF). Alla lärosäten finns representerade I alla TF men har en Task Force Leader (TFL) från ett av lärosätena. Nedan listas alla TF som arbetar med utbildningsfrågorna inom Unite! med ansvarigt lärosäte inom parentes samt med namnen på kontaktpersoner för KTH.

 • TF 1 – Projektledning/Management (TU Darmstadt)
  Mirko Varano GVS/EDO
 • TF 2 – Styrning och kvalitetssäkring/Governance and quality assurance (TU Darmstadt)
  Rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor Stefan Östlund.
 • TF 3 – Studentservice/Support Services (U Lisboa)
  Marina Wellén, GVS/EDO
 • TF 4 – Virtuellt campus/Virtual Campus (Aalto)
  Elizabeth Keller, ITM/Institutionen för lärande
 • TF 5 – Undervisnings- och lärandeakademi/Teaching and Learning Academy (Aalto)
  Arnold Pears, ITM/Institutionen för lärande
 • TF 6 – Mobilitet för alla – studenter/Mobility for all – students (KTH)
  Johanna Simonsson, GVS/EDO
 • TF 7 – Mobilitet för alla – anställda/Mobility for all – staff (INP Grenoble)
  Jennifer Lindholm, GVS/HR
 • TF 8 – Doktorandutbildning med fokus på energi och AI/PhD as Learning-Research-Innovation Interface – Focus on Energy and AI (PoliTorino)
  Rahmatollah Khodabandeh, ITM/EGI
 • TF 9 – Regionalt samarbete och innovation/Regional Involvement and Innovation (UPC)
  Liz Admsson, GVS/CBL
 • TF 10 – Kommunikation och informationsspridning/Sustainability and Dissemination (UPC)
  Kjell Carli, GVS/CBL

Unite! forskning och innovation (Horizon 2020, H2020)

För området forskning och innovation är Maria Gustafson , GVS/RSO, projektledare. Detta projekt finansieras genom EU-programmet Horizon 2020.

Arbetet i Unite!H2020 bedrivs i arbetsgrupper, så kallade Work Packages (WP). Alla lärosäten finns representerade i alla WP men har en Work Packages Leader (WPL) från ett av lärosätena. Nedan listas alla WP med ansvarigt lärosäte inom parentes samt med namnen på kontaktpersoner för KTH.

 • WP1 – Projektledning/Management (PoliTorino)
  Maria Gustafson, GVS/RSO
 • WP2 – Gemensam agenda för forskning och innovation (PoliTorino)
  Jenny Wanselius, GVS/RSO
 • WP3 – Delning av forskningsinfrastruktur och resurser (INP Grenoble)
  Sanna Pehrson, GVS/RSO
 • WP4 – Förstärkt samarbete mellan akademi och näringsliv (UPC)
  Siimon Vaske, GVS/KTHI
 • WP5 – Utveckling av det mänskliga kapitalet (U Lisboa)
  Petra Rosenquist, GVS/HR
 • WP6 –Impact på europanivå genom open science och open innovation (Aalto)
  Pernilla Looman, GVS/KTHB
 • WP7 – En Unite!-strategi för medborgarkontakt och medborgarengagemang inom forskning och innovation (KTH)
  Pia Isabel Schmitt, GVS/EDO
 • WP8 –Utforskande av samarbetspotential och gemensamma strukturer inom European universities (TU Darmstadt)
  Mirko Varano, GVS/EDO
 • WP9 – Kommunikation och informationsspridning (UPC)
  Kjell Carli, GVS/CBL

Mer information

Unite!:s webbplats .

UNITE! logotyp Unite! på Twitter    

YouTube logo Unite! på YouTube

Medfinansierat av EU-programmen Erasmus+ och Horizon 2020
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-14