Internrevisionen vid KTH

Internrevisionen är en särskild funktion under rektor som har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH.

Internrevisionens uppgift är att stödja KTH genom oberoende granskning och rådgivning. Granskningen utgår från en analys av verksamhetens risker och inriktas på att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är utformad så att verksamheten bedrivs effektivt, enligt gällande regelverk och att redovisningen är tillförlitlig och rättvisande. Revisionen omfattar all verksamhet som KTH bedriver.

Det är universitetsstyrelsen som beslutar om instruktion för internrevisionen, årlig revisionsplan samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Internrevisionen rapporterar löpande enskilda granskningar till berörda ansvariga inom universitetet samt till förvaltningschef och rektor. Rapporter med strategisk betydelse rapporteras även under året till styrelsen. Styrelsen får därutöver en årlig rapport där årets granskning och de viktigaste iakttagelserna sammanfattas.

Verksamheten bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt riktlinjer utgivna av den internationella internrevisionsföreningen (IIA).

Internrevisionschef är Camilla Ifvarsson.

Personal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp