Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internrevisionen vid KTH

Internrevisionen har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH.

Internrevisionens uppgift är att stödja KTH genom oberoende granskning och rådgivning. Granskningen utgår från en analys av verksamhetens risker och inriktas på att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är utformad så att verksamheten bedrivs effektivt, enligt gällande regelverk och att redovisningen är tillförlitlig och rättvisande. Revisionen omfattar all verksamhet som KTH bedriver eller ansvarar för.

Det är universitetsstyrelsen som beslutar om riktlinjer för internrevisionen, årlig revisionsplan samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Resultatet av internrevisionens granskningar redovisas löpande till styrelsen i form av iakttagelser och rekommendationer. Internrevisionen lämnar även årligen en rapport till styrelsen hur KTH har hanterat internrevisionens iakttagelser och rekommendationer från tidigare år.

Verksamheten bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt riktlinjer utgivna av den internationella internrevisionsföreningen (IIA).Internrevisionen är en funktion som har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH.

Vilka är internrevisorer på KTH