Till innehåll på sidan

Grundutbildningsutskottet (GU)

GU är ett av utbildningsnämndens tre underliggande och mer operativa organ.

Uppgifter

GU planerar, diskuterar och bereder frågor om behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ärenden lyfts på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel rektor eller utbildningsnämnden (UN).

Sammansättning

GU består av:

  • vicerektor för utbildning (ordförande),
  • GA från alla skolor (ersättare för respektive GA är vice GA eller skolans UA),
  • två studentrepresentanter.

Ordförande

Grundutbildningsansvariga (GA)

ABE - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

EECS - Skolan för elektroteknik och datateknik

Markus Hidell
Markus Hidell
universitetslektor, docent 087904267

ITM - Skolan för industriell teknik och management

CBH - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

SCI - Skolan för teknikvetenskap

Studeranderepresentanter

Agnes Berg, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Tilda Byrstedt, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

GU-x

GU-x är extra möten som sätts in vid behov. Vilka som deltar, utöver ordinarie medlemmar, beror på vilken fråga som hanteras. 

GU-x är möten som satts in på grund av pågående pandemi. GU-x fortsätts så länge pandemin pågår och nya rekommendationer från FMH och beslut från regeringen kan behöva implementeras i utbildningsverksamheten.

  • Katarina Jonsson Berglund , chef för utbildningsstöd (EDO) på GVS
  • Joakim Lilliesköld , styrgruppsordförande för utbildningsplattformen (IT-plattformen för utbildning)
  • Stefan Stenbom , operativ ledare för arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)
  • Elin Lindblad, vice operativ ledare för AG samt teamledare Examination på distans, elinb98@kth.se

GU var tidigare GA-möten

GA-möten var ett nätverk för samtliga skolors grundutbildningsansvariga (GA) och studentrepresentant som leddes av prodekanus. Vicerektor för utbildning tog över ordförandeskapet vid sitt tillträde 2019-04-01.

Mer om Utbildningnämnden

Utbildningsnämnden  har utöver GU även två andra mer operativa utskott:

Forskarutbildningsutskottet (FU)

Utbildningsadministrativa utskottet (UU)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-18