Ledning och organisation

Översikt över KTH:s organisation

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ.

Rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus samt vicerektorer

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av KTH:s universitetsstyrelse och är rektors ställföreträdare. Vicerektorer utses av rektor för speciella uppdrag.

Rektor – Sigbritt Karlsson, ordförande i rektors ledningsråd och i rektors strategiska råd.
Prorektor – Mikael Östling, rektors ställföreträdare, har också ett särskilt ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.
Fakultetens dekanus – Anders Forsgren
Fakultetens prodekanus – Sofia Ritzén
Universitetsdirektör – Kerstin Jacobsson, ansvarig för gemensamma verksamhetsstödet
Vicerektor – Göran Finnveden, med särskilt ansvar för hållbar utveckling.
Vicerektor - Jan Gulliksen, med särskilt ansvar för digitalisering
Vicerektor - Leif Kari, med särskilt ansvar för utbildning
Vicerektor  Annika Stensson Trigell, med särskilt ansvar för forskning.
Vicerektor  Anna Wahl, med särskilt ansvar för jämställdhet och värdegrund.
Vicerektor  Stefan Östlund, medsärskilt ansvar för globala relationer.

Rektorsråd

Rektorsråd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektorer, universitetsdirektören samt THS ordförande. Rektorsråd leds av rektor och tar upp strategiska frågor och andra övergripande frågor. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i månaden.

Skolchefsråd

Skolchefsråd leds av rektor och består av rektor, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer. I skolchefsrådet handlas skolspecifika frågor och möten hålls varannan vecka.

Strategiskt råd

Strategiskt råd består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och fakultetens prodekanus, vicerektorer, samtliga skolchefer, universitetsdirektör, kommunikationsansvarig och två studeranderepresentanter. Strategiskt råd leds av rektor och behandlar KTH gemensamma frågor och fungerar som informations- och diskussionsforum. Möten i strategiska rådet hålls en gång i månaden.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet har ett övergripande ansvar för kvaliteten i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan, samt för kvaliteten i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor.

Fakultetsrådet består av tretton ledamöter, inklusive ordföranden. Sju ledamöter ska inneha läraranställning vid KTH och ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, d.v.s. ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande. I rådet ska ingå tre externa ledamöter som inte är anställda vid KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

KTH:s skolor

KTH:s utbildning, forskning och samverkan bedrivs inom KTH:s skolor. Under dessa finns avdelningar/institutioner och centrumbildningar. KTH:s skolor är direkt underordnade rektor och leds av en skolchef samt en ställföreträdande skolchef.

Skolornas webbplatser

Gemensamt verksamhetsstöd

Det gemensamma verksamhetsstödet utgör en stödjande funktion för kärnverksamheten och har vidare till uppgift att bidra till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt regleringsbrev, lagar och förordningar och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-04-22