Till innehåll på sidan

Rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektors ansvar och uppgifter

 • Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
 • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
 • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
 • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
 • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Rektor och prorektor

Foto på prorektor Mikael Östling.

Mikael Östling
prorektor

 • ansvarar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur
 • rektors ställföreträdare.

E-post: prorektor@kth.se

Universitetsdirektör

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
universitetsdirektör

 • ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser
 • chef för det gemensamma verksamhetsstödet.

 E-post: kerjac@kth.se

Universitetsdirektörens blogg

Vicerektorer

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse och delegera uppgifter till vicerektorer.

Digitalisering 

Foto på vicerektor för digitalisering Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen, vicerektor ansvarig för digitalisering:

 • utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
 • ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
 • ta fram en strategi för digitalisering vid KTH.

 E-post: gulliksen@kth.se

Jans inlägg om digitalisering i vicerektorsbloggen

 Jämställdhet och värdegrund

Foto på vicerektor för jämställdhet och värdegrund Anna Wahl.

Anna Wahl, vicerektor ansvarig för jämställdhet och värdegrund:

 • utveckla en plan för jämställdhetsintegrering på KTH
 • probleminventering av ojämställdhet
 • formulering av mål för jämställdhetsintegrering
 • utarbeta åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsintegrering
 • utveckla arbete med värdegrund på KTH.

E-post: anna.wahl@itm.kth.se

Annas inlägg om jämställdhet i vicerektorsbloggen

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet leds av dekanus och prodekanus och har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.

Fakultetsrådet

Dekanus och prodekanus 

Porträttbild: en ljushårig kvinna i ljusblå kavaj.

Sofia Ritzén
Fakultetens dekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Ordförande i fakultetsrådet
 • Ordförande i anställningsnämnden

E-post: dekanus@kth.se

Foto på prodekanus Anna Finne Wistrand.

Anna Finne Wistrand
fakultetens prodekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Vice ordförande i fakultetsrådet
 • Vice ordförande i utbildningsnämnden

E-post: prodekanus@kth.se

Rektors rådgivande organ

Läs en kort sammanfattning om rektors rådgivande organ

Strategiskt råd

Skolchefsråd

Fakultetsrådet har även som uppgift att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor.

Beredande organ

Utbildningsnämnden

Anställningsnämnden

Rektors kansli

De huvudsakliga uppgifterna för rektors kansli är att stötta rektor och prorektor med administrativt stöd och med det stöd i övrigt som rektor bedömer behövs för att verksamheten inom kansliet ska fungera. 

Rektors kansli