Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektor och prorektor

Rektors ansvar och uppgifter

Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.

  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
  • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
  • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
  • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
  • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Prorektors ansvar och uppgifter

Prorektor är direkt underställd rektor och biträder samt ersätter rektor i olika situationer. Rektor delegerar vissa arbetsuppgifter till prorektor. För dessa uppgifter har prorektor ett definierat stöd från KTH:s verksamhetsstöd. Prorektor har dessutom ett övergripande samordningsansvar för KTH:s strategiska forskningsfinansiering och strategisk samverkan. Detta inkluderar externa medel, fundraising, infrastruktur och strategiska partnerskap.

  • Tillsammans med vicerektor för forskning, ansvarar prorektor för att resultaten inom strategisk forskningsfinansiering är i linje med KTH:s vision, mål och strategier samt verksamhetsplan.
  • Prorektor samverkar med vicerektorer, skolchefer och verksamhetsstödet i frågor inom ansvarområdena.
  • Prorektor är ordförande samt leder arbetet i olika beredningsgrupper vars ordning rektor har beslutat om.

Rektors rådgivande organ

Läs en kort sammanfattning om rektors rådgivande organ

KTH:s ledningsgrupp

Fakultetsrådet

Rektors beredande organ