Till innehåll på sidan

Rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektors ansvar och uppgifter

 • Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
 • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
 • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
 • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
 • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Rektor och prorektor

Universitetsdirektör

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
universitetsdirektör

 • ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser
 • chef för verksamhetsstödet.

 E-post: kerjac@kth.se

Vicerektorer

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse och delegera uppgifter till vicerektorer.

Forskning 

Annika Borgenstam, vicerektor ansvarig för forskning:

 • extern forskningsfinansiering
 • centrumbildningar
 • tvärvetenskapliga plattformar
 • prorektors ställföreträdare.

 E-post: annbor@kth.se

Utbildning

Foto på vicerektor för utbildning Leif Kari.

Leif Kari, vicerektor ansvarig för utbildning:

 • ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning
 • behörighetsgivande (basnivå), grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • livslångt lärande.

 E-post: leifkari@kth.se

Digitalisering 

Foto på vicerektor för digitalisering Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen, vicerektor ansvarig för digitalisering:

 • utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
 • ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
 • ta fram en strategi för digitalisering vid KTH.

 E-post: gulliksen@kth.se

Jans inlägg om digitalisering i vicerektorsbloggen

Globala relationer och internationella samarbeten 

Foto på vicerektor för globala relationer och internationalisering Stefan Östlund.

Stefan Östlund, vicerektor ansvarig för globala relationer och övergripande internationella samarbeten:

 • Internationella strategier
 • Strategiska universitetspartnerskap
 • Internationell studentrektytering.

 E-post: stefano@kth.se

Hållbar utveckling 

Foto på vicerektor för hållbarhet Per Lundqvist.

Per Lundqvist, vicerektor ansvarig för hållbar utveckling:

 • ordförande i KTH-Sustainability
 • hållbar utveckling i utbildningen
 • hållbar utveckling i forskningen.

 E-post: per.lundqvist@energy.kth.se

KTH:s ledningsgrupp

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande. Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

KTH:s ledningsgrupp sammanträder varje tisdag förmiddag. En gång i månaden är det utökad ledningsgrupp då även vicerektorer, dekanus och prodekanus deltar. Rektor beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet leds av dekanus och prodekanus och har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.

Fakultetsrådet

Dekanus och prodekanus 

Porträttbild: en ljushårig kvinna i ljusblå kavaj.

Sofia Ritzén
Fakultetens dekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Ordförande i fakultetsrådet
 • Vice ordförande utbildningsnämnden

E-post: dekanus@kth.se

Foto på prodekanus Anna Finne Wistrand.

Anna Finne Wistrand
Fakultetens prodekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Vice ordförande i fakultetsrådet
 • Ordförande i anställningsnämnden

E-post: prodekanus@kth.se

Rektors rådgivande organ

Läs en kort sammanfattning om rektors rådgivande organ

KTH:s ledningsgrupp

Fakultetsrådet har även som uppgift att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor.

Beredande organ

Utbildningsnämnden

Anställningsnämnden