Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolorganisationen

KTH:s verksamhet utgörs av utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom fem skolor. Varje skola är på övergripande nivå organiserad i institutioner och i ett lokalt verksamhetsstöd. Varje skola leds av en skolchef som är underställd rektor.

KTH:s fem skolor

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Skolchef: Björn Berggren ABE:s webbsidor

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Tf skolchef: Ann Lantz EECS webbsidor

Industriell teknik och management (ITM)

Skolchef: Pär Jönsson ITM:s webbsidor

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolchef: Amelie Eriksson Karlström CBH:s webbsidor

Teknikvetenskap (SCI)

Skolchef: Sandra di Rocco SCI:s webbsidor

Skolchefen

Skolchefen leder och fördelar arbetet inom skolan. Skolchefen ansvarar inför rektor för skolans löpande verksamhet. Skolchefen har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor. Skolchefen får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt beslutat. Vidaredelegerad beslutanderätt ska framgå i en delegationsordning eller av andra skriftliga beslut. Skolchefen avgör ärenden efter föredragning. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet.

Ledningsråd

Rådet har till uppgift att behandla strategiska och operativa frågor och har i övrigt de uppgifter som skolchefen beslutar.

Rådet består av skolchef (ordförande), vice skolchef/er, administrativ chef, prefekter, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, fakultetsförnyelseansvarig samt jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter. Skolchefen beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid ledningsrådets möten.

Skolchefens strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Rådet består av skolchef (ordförande), fem ledamöter som representerar lärare och forskare, en ledamot som representerar teknisk och administrativ personal och tre ledamöter som har sin huvudsakliga verksamhet utanför skolan. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Skolchefen beslutar i frågor om närvaro- och yttranderätt vid rådets möten.

Vice skolchef

Skolchefen ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i skolchefens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter i övrigt skolchefen i den utsträckning som skolchefen bestämmer. Ställföreträdaren benämns vice skolchef. Skolchefen får ha högst två ställföreträdare, som i sådana fall ska benämnas 1:a och 2:a vice skolchef (för att upprätthålla tydlighet i vem som äger rätt att träda in i skolchefens ställe).

Prefekter leder institutioner

En prefekt leder en institution och har ansvar för dess verksamhet. Prefekten är underställd skolchefen och har de uppgifter som skolchefen beslutar. Prefekten bör ha en ställföreträdare.

Avdelningschef

En avdelningschef leder en avdelning och har ansvar för dess verksamhet. Avdelningschefen är underställd prefekten och har de uppgifter som skolchefen eller prefekten beslutar. Avdelningschefen bör ha en ställföreträdare.

Administrativ chef

Den administrativa chefen leder skolans verksamhetsstöd och har ansvar för dess verksamhet. Den administrativa chefen är underställd skolchefen och har de uppgifter som skolchefen beslutar.

Fakultetsnämnder

Fakultetsnämnderna är skolornas organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. De beslutar bland annat om utbildningsplaner och kursplaner inom behörighetsgivande utbildning och för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt om doktorsprogram, allmänna studieplaner och kursplaner för utbildning på forskarnivå.

Om skolornas fakultetsnämnder

Funktioner med särskilt ansvar

Grundutbildningsansvarig (GA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska vara grundutbildningsansvarig. Därutöver får skolchefen utse högst två vice grundutbildningsansvariga, som benämns 1:a och 2:a vice grundutbildningsansvarig. I riktlinje om utbildningens organisation framgår bland annat ansvarsområden och kompetenskrav för grundutbildningsansvarig.

Forskarutbildningansvarig (FA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska vara forskarutbildningsansvarig. Därutöver får skolchefen utse högst två vice forskarutbildningsansvariga, som benämns 1:a och 2:a vice forskarutbildningsansvarig. I riktlinje om utbildningens organisation framgår bland annat ansvarsområden och kompetenskrav för forskarutbildningsansvarig.

Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, har ansvar för övergripande planering och uppföljning avseende skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning och för att skolan i detta avseende följer KTH:s övergripande strategi och mål.

Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA)

Skolchefen, eller den skolchefen utser, har ansvar för övergripande organisering, planering och uppföljning av skolans arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor. I ansvaret ingår att tillse att aktivt arbete och implementering sker utifrån KTH:s styrdokument, såsom etisk policy, handlingsplan mot diskriminering (aktiva åtgärder) och plan för jämställdhetsintegrering

Skolans organisation i övrigt

Varje skola delas in i institutioner och ett verksamhetsstöd. Inom institutionerna finns avdelningar. Skolchefen beslutar om skolans organisation i samråd med rektor. Under skolorna sorterar även KTH:s kompetenscentra .

Skolornas organisationsbeskrivningar