Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Education Assessment Exercise 2011

Under 2011 genomförde KTH en intern utbildningsutvärdering som gick under beteckningen Education Assessment Exercise (EAE).

I en tid då högskolans autonomi ökar samtidigt som resultatkraven höjs behöver KTH ha ett starkt internt kvalitetsarbete. Cykliskt återkommande uppföljningar och utvärderingar av utbildningskvalitet är en del av detta. EAE är ett av flera exempel på att KTH tar sådana initiativ.

Syfte

Syftet med EAE var i första hand att bidra till kvalitetsutveckling. Utvärderingen skulle ge en plattform för diskussion och självreflektion, vilket är kvalitetsutvecklande på verksamhetsnivå. Ytterligare ett syfte med utvärderingen var att göra en faktisk kvalitetskontroll för att avgöra hur goda resultat utbildningarna når i dagsläget. EAE skulle också fungera som en förberedelse inför den utvärdering som Högskoleverket genomför under 2012.

Metod

I EAE användes en internationellt beprövad utvärderingsmetod bestående av självvärdering, extern bedömning och uppföljning.

Självvärdering

I utvärderingen ingick samtliga KTH:s utbildningsprogram som leder till civilingenjörsexamen, arkitektexamen, högskoleingenjörsexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. Alla program, alternativt grupper om flera program, gjorde en självvärdering av egna förutsättningar, processer och utbildningsresultat. Självvärderingen gjordes enligt en särskild manual med frågebatteri. En grundläggande utgångspunkt var att självvärderingen skulle vara analyserande, inte beskrivande.

Under självvärderingsperioden, som varade i ca tre månader, fick självvärderingsgrupperna processtöd från KTH:s högskolepedagoger.

Extern bedömning

Till utvärderingen knöts en extern bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och avnämare. Utgångspunkten i bedömningen var först och främst utbildningarnas lärandemål. Självvärderingsrapporterna tillsammans med stickprov av examensarbeten utgjordes bedömarnas underlag. I augusti 2011 gjorde bedömargruppen platsbesök vid KTH.

Uppföljning

Bedömargruppens rapport tas emot av KTH:s ledning och rekommendationerna tas vidare in i det ordinarie verksamhetsuppföljningsarbetet. Dessutom blir utvärderingen ett viktigt underlag i det kontinuerliga programutvecklingsarbetet på KTH. Även i och med Högskoleverkets externa utvärdering, som genomförs under 2012, får EAE en uppföljning.

Läs Handlingsplan för uppföljning av EAE-projektet: central nivå (pdf 464 kB)