Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens utbildning vid skolan för teknikvetenskap 

Foto: studenter inne på borggården till KTH:s huvudbyggnad under blå himmel med vita moln.
Publicerad 2022-12-16

Under det senaste året har arbetet med förändringsprogrammet Framtidens utbildning vid KTH diskuterats på olika nivåer, t.ex. vid SCI-skolans fakultetsfrukost och skolkollegiet. För närvarande pågår diskussioner bland KTH:s grundutbildningsansvariga om hur förändringsarbetet ska planeras och bedrivas.

Arbetet bygger på de 13 principer som rektor beslutade 14 juni 2022  och som utgör ramverket för Framtidens utbildning vid KTH. Syftet med Framtidens utbildning är att KTH fortsätter att vara ett attraktivt lärosäte där vi utbildar ingenjörer som bidrar till positiv samhällsutveckling i föränderlig värld. 

Vid SCI-skolan planerar för närvarande grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvariga hur utvecklingsarbetet ska organiseras och kommuniceras de kommande åren. Arbetet kommer att involvera skolchef, prefekter, programansvariga, studierektorer, lärare och utbildningsadministratörer. Principerna ger en struktur för förändringsarbetet vid SCI-skolan som ska: 

  • Genomsyras av inkludering. 
  • Ha respekt för medarbetarnas professionalism och arbetsmiljö. 
  • Stödja medarbetarnas initiativ och förändringsarbete. 
  • Utgå ifrån beprövad erfarenhet och forskning, inom och utanför KTH. 

Beroende på verksamhet och roll kan olika medarbetare arbeta med olika principer på program- eller kursnivå. Skolan avser inte att sätta upp några numerära effektmål beträffande t.ex. läraktiviteter och examinationsformer, då den dokumenterade och beprövade erfarenheten av förändring av utbildning vid andra lärosäten visar att en sådan metodik inte leder till förändring med kvalitet. 

De första stegen i förändringsarbetet vid SCI-skolan är en bred inventering av pågående och nyligen genomfört utvecklingsarbete samt nulägesanalyser av program. Ramverket med de 13 principerna kan användas för att ge inventeringen och nulägesanalysen en struktur. Ett önskat nyläge för ett program kan därefter utformas i samarbete med kollegiet för att skapa en gemensam vision som inkluderar förändringsarbetets ambitionsnivå och omfattning. Förändringsarbete är inte linjärt, utan en iterativ och svårförutsägbar process där vi lär oss av våra misstag. 

Förändringsarbete vid skolan kommer att vara ett långsiktigt arbete - tidsperspektiven vid andra lärosätens framgångsrika förändringsarbete på programnivå har varit fem till åtta år. Detta är i linje med ramverkets tidsperspektiv. 

Utvecklingsarbetet kommer att utföras på olika nivåer de kommande åren. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete i en god arbetsmiljö.

Ledningen vid skolan för teknikvetenskap