Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

På denna sida kan du läsa beslutet om de 13 principer som från juli 2022 ska utgöra ett ramverk för utvecklingen av KTH:s utbildningar. Ärendet beskriver bakgrunden till beslutet. I den efterföljande bilagan presenteras principernas namn, ordning och definitioner. Beslutet fattades i juni 2022 av rektor Sigbritt Karlsson med vicerektor för utbildning Leif Kari som föredragande.

Vill du ha originaldokumentet?

Om du vill se det underskrivna beslutets originaldokument kan du som anställd med behörighet se dokument i sökportalen W3D3. Läs mer på sidan Rektorsbeslut .

Datum för beslut: 2022-06-14

Diarienummer: V-2022-0380 Ks 2.2

Beslutet

Rektor beslutar att anta principer för framtidens utbildning enligt bilaga 1. Principerna gäller från och med 1 juli 2022 och ska utgöra ramverk för utvecklingen av KTH:s utbildningar.

Ärendet

KTH utvecklar ständigt sina verksamheter. KTH var en av grundarna till CDIO, ett ramverk som skapades runt millennieskiftet för att utveckla nästa generations ingenjörer. KTH har fyra strategiska områden som verksamheten bygger på: Hållbarhet, Jämställdhet, Internationalisering och Digitalisering. Dessa fyra strategiska områden och tankesätten från CDIO ramverken är en utgångspunkt för de universitet som KTH vill vara. För att intensifiera utvecklingsarbetet, så har vicerektor för utbildning och vicerektor för digitalisering, genom verksamhetsplan för KTH år 2021 (V-2020-0856) fått i uppdrag att samordna en kartläggning kring framtidens lärande och lärandemiljöer. För arbetet bildades en styrgrupp bestående av nämnda vicerektorer och prodekanus. Under styrgruppen bildades en arbetsgrupp beståendes av två ledamöter från utbildningsnämnden och en representant för livslångt lärande.

Arbetet har skett genom workshops med många olika funktioner inom KTH, med dedikerade sessioner på KTH:s storträffar, THS inflytanderåd, utbyten med andra universitet och genomlysning av externa och interna rapporter.

Analysdelen av utbildningsnämndens ramverksrapport

Nedan bifogade dokument innehåller endast analysdelen av ursprungsrapporten (diarienummer V-2021-0870). De tidigare föreslagna principerna, som presenterades i ursprungsrapporten, har efter förankringsprocessen våren 2022 modifierats och antagits i och med rektorsbeslutet på denna sida. Dessutom är principernas förklaringstexter fortfarande föremål för förändring. För närvarande finns rapporten endast på svenska.

Analysdelen av "Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH" (pdf 1,3 MB)

Arbetet har resulterat i rapporten Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH (Diarienummer V-2021-0870). Rapporten innehåller förslag på principer som ska prägla arbetet med att utveckla KTH:s utbildning så att utbildningarna är fortsatt högrelevanta och attraktiva i den ökade konkurrensen mellan nationella och internationella lärosäten samt nya utbildningsaktörer. En viktig utgångspunkt för arbetet är också den betydelse som utbildning har för en transformation mot ett hållbart samhället, i vilket KTH ska behålla och utveckla sin roll.

Principerna har förankrats i februari till maj i KTH:s verksamhet. Återkoppling och slutligt förslag diskuterades i utbildningnämnden under maj 2022. Styrgruppen fastställde ramverket den 2 juni 2022 och föreslår att rektor beslutar om att anta föreslagna principer. Beslutet har samverkats i centrala samverkansgruppen den 31 maj 2022. Under kommande arbete kan principerna komma att förändras med nya insikter och fler beslut kan komma att behövas. Specifikt har resurser och lärartid lyfts fram som viktiga förutsättningar för att ramverket skall lyckas under förankringsarbetet. Beslut om satsningar och en genomlysning av KTH:s resursfördelningsmodell är viktiga kompletterande beslut.

Detta beslut har fattats av rektor Sigbritt Karlsson efter föredragning av vicerektor för utbildning Leif Kari och vicerektor för digitalisering Jan Gulliksen. Närvarande vid beslutet var prorektor Mikael Östling, universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, biträdande universitetsdirektör Fredrik Oldsjö, ordförande för Tekniska högskolans studentkår (THS) Teodor Elmfeldt och ledningssekreterare Eva Fredriksson.

Beslutet signerades av rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor för utbildning Leif Kari.

Bilaga 1 till beslut V-2022-0380

Bilagan (1 av 1 möjliga) utgörs av principernas namn och definitioner.

Principer för framtidens utbildning

Dessa principer har beslutats av rektor och gäller från och med 1 juli 2022 och ska utgöra ramverk för utvecklingen av KTH:s utbildningar.

Princip 1: Väsentliga ämneskunskaper

KTH:s utbildning utformas så att den både ger bred kunskap inom ämnet och fördjupande kunskaper inom delar av ämnesområdet. 

Princip 2: Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling

Vid KTH utformas utbildningen så att studenterna utvecklar kunskaper och professionsbaserade förmågar för att kunna hantera komplexa och osäkra system i en föränderlig omvärld.

Princip 3: Aktivt studentcentrerat lärande

Vid KTH präglas pedagogiken av studentcentrerade metoder och läraktiviteter som åstadkommer långsiktigt djuplärande och effektivisering av undervisningen.

Princip 4: Bedömning och examination för lärande

Vid KTH tillämpas konstruktiv länkning av examination och läraktiviteter vilket ger förstärkt måluppfyllelse för både kurs- och examensmål.

Princip 5: Öppna experimentella miljöer

Vid KTH präglas utbildningen av hög grad av interaktiva undervisningsmoment och öppna experimentella miljöer som utvecklar det praktiska yrkeskunnandet och bidrar till nytänkande, innovativa lösningar och nya arbetssätt.

Princip 6: Livfullt campus

KTH:s fysiska och digitala campus är hållbara, tillgängliga och sociala studie- och arbetsmiljöer där färdigheter och yrkeskunnande utvecklas, idéer och drömmar förverkligas och innovation skapas.

Princip 7: Ett användarorienterat verksamhetsstöd

Vid KTH utformas verksamhetsstödet för att stödja ledning, lärare och forskare vid genomförandet av universitetets uppdrag att bedriva utbildning och forskning genom nära samverkan med användare.

Princip 8: Flexibla och strukturerade studievägar

Vid KTH utformas utbildning så att studenten ges möjlighet till felxibla studievägar och att forma inriktningen på utbildningen utifrån individuella mål och examensgrundande kriterier.

Princip 9: En utvecklande utbildningskultur

Vid KTH har vi en utvecklande utbildningskultur där medarbetare och studenter kontinuerligt vill vidareutveckla sig. KTH:s utbildningskultur gör att medarbetare och studenter vågar prova helt nya sätt att bedriva undervisning och examination som främjar lärande, inkludering och förnyelse och delning av erfarenheter med kollegor.

Princip 10: Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen

Vid KTH präglas lärarrollen av kontinuerlig pedagogisk och digital kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad pedagogisk erfarenhet.

Princip 11: Ett ledningssystem för kvalitetsutveckling

KTH har ett kvalitetssystem som främjar planering, genomförande, utvärdering och vidareutveckling av utbildningen, som identifierar kvalitetsbrister och som stödjer alla verksamma vid KTH att delta i en långsiktig kvalitetsutveckling.

Princip 12: Breddad rekrytering och deltagande

KTH arbetar aktivt med att attrahera en studentpopulation som speglar samhället i stort och utbildningarna är utformade så att varje student ges förutsättningar att klara sina studier.

Princip 13: Integrerat livslångt lärande

KTH:s utbildning utformas så att den möjliggör och främjar individuell kompetensutveckling och yrkesomställning för studenter och yrkesverksamma i olika livsfaser.

3 studenter tittar på en stor skärm som visar virtuell bild.
Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)

Mer om framtidens utbildning

I artikeln "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)  kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-14
Utformning av ​​KTH:s utbildningsutbud​​ (V-2024-0331 1.2) 2024‑04‑10
Programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716) 2022‑11‑14
Principer för framtidens utbildning (V-2022-0380) 2022‑06‑14