Till innehåll på sidan

Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

Joakim Lilliesköld utses till programledare för Framtidens utbildning, med Anna Jerbrant och Gunnar Tibert som vice programledare. Utöver en kort bakgrund, beskriver ärendet programledningens huvudsakliga uppgifter, organisatoriska tillhörighet samt vilka som bör ingå i styrgrupperna. Beslutet fattades i november 2022 av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av avdelningschef Fredrik Oldsjö.

Vill du ha originaldokumentet?

Om du vill se det underskrivna beslutets originaldokument kan du som anställd med behörighet se dokument i sökportalen W3D3. Läs mer på sidan Rektorsbeslut .

Datum för beslut: 2022-11-14

Diarienummer: V-2022-0716

Beslutet

Universitetsdirektören beslutar att utse lektor Joakim Lilliesköld till programledare samt lektor Anna Jerbrant och lektor Gunnar Tibert till biträdande programledare för att samordna det fortsatta arbetet med programmet framtidens utbildning. Uppdragen gäller från och med den 1 december 2022 och längst till och med den 30 juni 2025.

Ärendet

Vicerektor för utbildning och vicerektor för digitalisering fick i uppdrag att samordna en kartläggning av framtidens lärande och lärmiljöer genom verksamhetsplan för KTH 2021 (V- 2020-0846). För arbetet bildades dels en styrgrupp med nämnda vicerektorer och dekanus, dels en arbetsgrupp med bland annat medlemmar från utbildningsnämnden. Arbetet resulterade i rapporten Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH (V-2021-0870). Där anges förslag på principer som ska prägla arbetet med att utveckla KTH:s utbildningar. Efter diskussioner om förslaget inom organisationen och efter ytterligare beredning i utbildningsnämnden, fattade rektor 2022-06-14 beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380).

Genomförandet av utvecklingsaktiviteter och implementeringen av framtidens utbildning planeras att pågå fram till 2027 och ske i form av ett förändringsprogram. Programmets utvecklingsarbete behöver samordnas av en programledning bestående av en programledare och två biträdande programledare. Programledarnas arbetsuppgifter är i huvudsak att:

  • Leda programmet Framtidens utbildning;
  • Organisera samarbete mellan olika arbetsgrupper för varje princip;
  • Underlätta erfarenhetsutbyte, lärande och värdeskapande aktiviteter inom programmet;
  • Föreslå och förankra förslag på pilotprojekt och skolgemensamma satsningar inom programmet;
  • Följa upp pilotprojekt och satsningar och deras utveckling inom programmet;
  • Identifiera förändringsbehov i KTH:s styrdokument utifrån framkomna resultat;
  • Kommunicera programmet och dess utveckling internt och externt.

Till programledare föreslås lektor Joakim Lilliesköld till en omfattning av 50 % av heltid och till biträdande programledare föreslås lektor Anna Jerbrant till en omfattning av 10 % av heltid och lektor Gunnar Tibert till en omfattning av 10 % heltid. Uppdragen gäller från och med den 1 december 2022 och längst till och med den 30 juni 2025. Uppdragen kan förlängas efter halvtidsutvärdering av programmet och dess ledningsstruktur under våren 2025.

Programledarna är organisatoriskt placerade vid ledningskansliet inom gemensamt verksamhetsstöd. Programmet framtidens utbildning finansieras med centrala avsättningar från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med verksamhetsplan för KTH 2022 (V-2021-0802) och verksamhetsplan för KTH 2023–2025 (V-2022-0649).

Förändringsprogrammet bör styras av en strategisk styrgrupp där rektor, vicerektor för utbildning, dekanus, skolcheferna och universitetsdirektören ingår samt av en operativ styrgrupp där skolornas grundutbildningsansvariga och forskarutbildningsansvariga, vicerektor för utbildning, vicerektor för digitalisering och dekanus ingår.

Den närmare organiseringen av arbetet och det verksamhetsstöd som behövs för programmet planeras av programledarna och vicerektor för utbildning i nära dialog med skolcheferna och universitetsdirektören. Organisation och plan för arbetet beslutas i särskild ordning.

Detta beslut har fattats av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av avdelningschef Fredrik Oldsjö. Närvarande vid beslutet var mötets sekreterare utredare Johan Gerdin.

3 studenter tittar på en stor skärm som visar virtuell bild.
Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)

Mer om framtidens utbildning

I artikeln "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)  kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning.

Programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716) 2022‑11‑14
Principer för framtidens utbildning (V-2022-0380) 2022‑06‑14