Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Definitioner av ramverksprinciperna för Framtidens utbildning på KTH

Nedan principer har beslutats av rektor och gäller från och med 1 juli 2022. Principerna ska utgöra ramverket för utvecklingen av KTH:s utbildningar. De 13 principerna klustras i fem områden (A till E).

Läs på intranätets sidor om organisation och styrning: Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

A) Studenternas förmågor

1. Väsentliga ämneskunskaper

KTH:s utbildning utformas så att den både ger bred kunskap inom ämnet och fördjupande kunskaper inom delar av ämnesområdet.

2. Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling

Vid KTH utformas utbildningen så att studenterna utvecklar kunskaper och professionsbaserade förmågor för att kunna hantera komplexa och osäkra system i en föränderlig omvärld.

B) Pedagogiska förutsättningar

3. Aktivt studentcentrerat lärande

Vid KTH präglas pedagogiken av studentcentrerade metoder och läraktiviteter som åstadkommer långsiktigt djuplärande och effektivisering av undervisningen.

4. Bedömning och examination för lärande

Vid KTH tillämpas konstruktiv länkning av examination och läraktiviteter vilket ger förstärkt måluppfyllelse för både kurs- och examensmål.

5. Öppna experimentella miljöer

Vid KTH präglas utbildningen av hög grad av interaktiva undervisningsmoment och öppna experimentella miljöer som utvecklar det praktiska yrkeskunnandet och bidrar till nytänkande, innovativa lösningar och nya arbetssätt.

C) Stödjande förutsättningar

6. Livfullt campus

KTH:s fysiska och digitala campus är hållbara, tillgängliga och sociala studie- och arbetsmiljöer där färdigheter och yrkeskunnande utvecklas, idéer och drömmar förverkligas och innovation skapas.

7. Ett användarorienterat verksamhetsstöd

Vid KTH utformas verksamhetsstödet för att stödja ledning, lärare och forskare vid genomförandet av universitetets uppdrag att bedriva utbildning och forskning genom nära samverkan med användare.

8. Flexibla och strukturerade studievägar

Vid KTH utformas utbildning så att studenten ges möjlighet till flexibla studievägar och att forma inriktningen på utbildningen utifrån individuella mål och examensgrundande kriterier.

D) Utbildningskultur för kvalitet

9. En utvecklande utbildningskultur

Vid KTH har vi en utvecklande utbildningskultur där medarbetare och studenter kontinuerligt vill vidareutveckla sig. KTH:s utbildningskultur gör att medarbetare och studenter vågar prova helt nya sätt att bedriva undervisning och examination som främjar lärande, inkludering och förnyelse och delning av erfarenheter med kollegor.

10. Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen

Vid KTH präglas lärarrollen av kontinuerlig pedagogisk och digital kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad pedagogisk erfarenhet.

11. Ett ledningssystem för kvalitetsutveckling

KTH har ett kvalitetssystem som främjar planering, genomförande, utvärdering och vidareutveckling av utbildningen, som identifierar kvalitetsbrister och som stödjer alla verksamma vid KTH att delta i en långsiktig kvalitetsutveckling.

E) Omvärldens krav och samhällets behov

12. Breddad rekrytering och deltagande

KTH arbetar aktivt med att attrahera en studentpopulation som speglar samhället i stort och utbildningarna är utformade så att varje student ges förutsättningar att klara sina studier.

13. Integrerat livslångt lärande

KTH:s utbildning utformas så att den möjliggör och främjar individuell kompetensutveckling och yrkesomställning för studenter och yrkesverksamma i olika livsfaser.

Aktiviteter 

Foto: röd café-entré med text på: "Fikasnack om framtidens utbildning"

Nästa poddavsnitt

Nästa fikasnack

Välkommen med frågor och synpunkter i Zoomchatten varje onsdag kl. 15.00–15.30.

Om Fikasnackspodden

Blå-vit grafik: I lökformade lager är principnamnen klustrade i områden.

Bli medskapare till ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning  är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​ Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Vi hoppas att du som lärare, anställd eller student vill bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket.

Jag vill medskapa till ramverket

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-22