Till innehåll på sidan

Bli medskapare till ramverket om Framtidens utbildning

Vi hoppas att du som lärare, anställd eller student vill bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket. Ramverkskampanjen startar med SoTL-konferensen 7 mars 2023 och kommer fortsätta under april.

Contribute in English

Blå-vit grafik: I lökformade lager är principnamnen klustrade i områden.

Längre ned på denna sida kan du läsa mer om medskaparkampanjen för ramverket och förändringsprogrammet Framtidens utbildning. 

Svara på frågorna

  1. Vilka är de viktigaste motiven för att jobba med område/princip X enligt dig? 
  2. Beskriv inspirerande exempel från KTH eller andra lärosäten relaterat till område/princip X, som du eller andra arbetar/har arbetat med (exempelvis aktiviteter, arbetssätt, stöd, metodutveckling). 
  3. Vilka hinder ser du för att kunna genomföra önskvärd utveckling inom område/princip X (förutom tid eller pengar)? 
  4. Annat?

För att främja transparens och bidra till ökad kännedom om KTH:s utbildningsverksamhet kommer ditt bidrag kunna läsas av alla som har ett KTH-konto. Du får vara anonym, men vi tycker det vore intressant att få veta vilken institution/avdelning/program/kurs din undervisning tillhör/du jobbar för/läser.

En Wordfil per område och princip

Du som har KTH-konto kan skriva dina svar i nedan länkade Wordfiler för respektive område/princip. I Wordfilerna (som ligger i OneDrive), ser du definitionerna för respektive princip. Områdena har inga definitioner (ännu).

"Andra rundan" om ramverkets principer

"Även om KTH har många goda exempel på riktigt bra undervisning och många engagerade lärare så behövs ett långsiktigt och genomgripande utvecklingsarbete göras. Det finns stor potential att göra KTH:s utbildningar ännu bättre och det kräver en hög grad av involvering av lärare, studenter och administrativ personal och att med gemensamma krafter ta behövliga förändringssteg." 

Ovan text är tagen ur Ett ramverk för framtidens utbildning vid KTH – missiv för återkoppling (V-2021-0870), som den dåvarande arbetsgruppen för Framtidens utbildning tagit fram som motivation för deras arbete med att förankra ramverkets principer i olika KTH-övergripande nätverk och grupper. Efter insamlad återkoppling resulterade förankringsrundan våren 2022 i Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380) .

Medskapa till ramverket

I det här skedet av programmet, när programledningen  har utsetts och börjat sitt arbete, kan vi tillsammans börja fylla ramverkets principer med innehåll så var och en av oss kan bli medskapare till vårt gemensamma varför, vad och hur.  

Mer ur inledningstexten på missivet

Uppdrag och syfte

I KTH:s verksamhetsplan för 2021, V-2020-0856, gav rektor ett uppdrag till vicerektor för utbildning och vicerektor för digitalisering att samordna en kartläggning kring framtidens lärande och lärmiljöer. KTH:s utbildningsnämnd, som är KTH:s organ för beredning av strategiska utbildningsfrågor, och vars uppgift är att diskutera övergripande utbildningsfrågor på alla nivåer blev en bas för arbetet. Utbildningsnämnden hade redan i slutet 2019 konstaterat att ett strategiskt långsiktigt utredningsarbete kring KTH:s framtida utbildningar borde initieras, men pandemins påverkan från och med våren 2020 fördröjde det arbetet. Dock kunde dessa initiala tankar införlivas med rektors uppdrag. En första avrapportering skedde sommaren 2021, och arbetet har sedan utökats och fortgått.

Bakgrunden till uppdraget är att KTH behöver stärka och vidareutveckla sin utbildning för att möta utmaningar som har att göra med att: ​

  • den tekniska utvecklingstakten och komplexiteten i samhället ökar radikalt hela tiden,

  • samhällets framtidsutmaningar kräver tvärvetenskaplig kunskap och kompetens, ​

  • digitalisering med nya digitala tekniker ger möjligheter att bedriva utbildningen med nya digitala arbetssätt,

  • nya nationella och internationella konkurrenter förändrar utbildningsområdet,

  • ett egeninitierat utvecklingsarbete inom högre utbildning förhindrar en ökad politisk regelstyrning för att förändra universitetens verksamheter.

Mer om Framtidens utbildning

Mer läsning, tidslinje av händelseförloppet fram till och med 2022 samt utbildningsnämndens omvärldsanalys: Bakgrund – Varför förändra KTH:s utbildningsverksamhet?

Om Framtidens utbildning i korthet

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-22