Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022

Publicerad 2022-01-14

Förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3) är att KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet, men nu med smittskyddsanpassad salsmöblering (d.v.s. samma restriktioner för undervisning som vid inledningen av läsperiod 1, HT21). De studenter som inte kunnat delta vid campusförlagd examination under tentamensperiod för P2 ska, som vanligt, hänvisas till omexaminationsperioden i påsk.

Bakgrund och förankringsarbete

Särskilda rekommendationer för universitets- och högskoleverksamhet

Universitet och högskolor ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att förhindra smittspridning. Universitet och högskolor ansvarar själva för att utforma sina utbildningar och de bestämmer också hur examinationen av studenterna ska utformas. Lärosätena bestämmer också när provtillfällena ska genomföras och hur många provtillfällen som ska erbjudas.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna (folkhälsomyndigheten.se)

Aktuella åtgärder som gäller inom högskoleområdet i utbildningsdepartementents pressmeddelande som publicerades 2022-01-11 ”Fribeloppet för studerande slopas till och med 30 juni 2022”

Om GUx

Grundutbildningsutskott (GU)  är ett av  (rektors högsta organ för utbildningsfrågor) tre utskott. GUx ansvarar för att bevaka frågor gällande pandemins konsekvenser för utbildningen. De tar också fram underlag för beslut inom området och utarbetar konkretiseringar och prioriteringar utifrån fattade rektorsbeslut.

Utbildningsnämndens grundutbildningsutskott har i ett extramöte (GUx) beaktat regeringens direktiv om de skärpta restriktionerna som gäller från och med 12 januari 2022. GUx har diskuterat fram nedan förutsättningar inför vårterminens läsperiod 3 (P3: 18 januari–7 mars VT22). 

Samma som inför period 1 höstterminen 2021

KTH följer regeringens direktiv om att fortsätta prioritera campusförlagda utbildningsaktiviteter när så är möjligt. För P3 VT22 gäller därför samma som i inledningen av P1 HT21, det vill säga: KTH:s scenario LÅG innebär att campus är öppet.

Distans som verktyg

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansalternativ som verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna. På KTH bör därför föreläsningar inför större grupper ges digitalt.

Zoom- och hybridundervisning (pedagogiska tips)

Zoom- och hybridsalar på KTH (teknik i salar)

Sedan tidigare ​finns i KTH:s scenariobeskrivning . Campusundervisning får genomföras under förutsättning att:

  • den genomförs i mindre grupper av studenter
  • aktiviteten anpassas för att minimera smittspridning
  • trängsel undviks
  • den genomförs med adekvat skyddsutrustning, tvättning och desinfektion.

Ommöblering för att underlätta att hålla distans

Fastighetsavdelningen (PD) kommer att återinföra samma smittskyddsåtgärder i KTH:s lokaler enligt ”Anvisning om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21" (2021-06-30) . Där står det bl.a. att:

  • i hörsalar kommer 1/3 av alla sittplatser per sal att kunna utnyttjas
  • i övningssalarna är det tentamenssittning som gäller
  • möbleringen i salarna får ej ändras
  • möbler får ej flyttas mellan salar.

Ommöbleringen förväntas vara klar under vecka 3.

Läs mer på scenariobeskrivningens sida om .

Möjlighet till omexamination på KTH

Regeringen och UKÄ uppmanar lärosätena att försöka vara flexibla med fler examinationstillfällen för de som är sjuka.

KTH erbjuder alltid möjlighet till omexamination för varje läsperiod; för varje tentamensperiod finns en omtentamensperiod med förbestämda datum. Se KTH:s Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider på Studentwebben .

De studenter som inte kunnat delta vid campusförlagd examination under tentamensperiod för P2 (10-17 januari 2022) hänvisas till omexaminationsperioden för P2 (19-22 april 2022) i påsk.

I mars vet vi bättre hur pandemisituationen ser ut inför påsk och framåt. Mer information om eventuellt erbjudande av ytterligare examinationstillfällen för campusförlagd examination som gavs i tentamensperiod P2 2021 ges i anslutning till att anmälan för omexaminationsperioden i påsk öppnar (anmälan öppnar torsdag 17 mars och stänger torsdag 31 mars kl. 23.59) 2022.

KTH påminner examinatorer om möjligheten att utforma examinationer som inte är beroende av fysisk närvaro. Läs mer om hur på utbildningsstöds sidor Stöd, råd och riktlinjer kring examination . Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom). Se vad som gäller om .

Studenter kan söka dispens hos CSN

CSN har meddelat att studenter kan söka dispens om inte studieresultaten räcker till p.g.a. pandemin. Det kan vara bra att påminna studenterna om att de behöver sjukanmäla sig till Försäkringskassan vid sjukdom/har symptom vid tid för tentamen. Hänvisa gärna studenterna till:

Om Coronapandemin påverkat dina resultat (csn.se)