Till innehåll på sidan

Vem får signera projektparts godkännande?

Många forskningsfinansiärer begär att ett projektparts godkännande skall signeras efter beslut om beviljat bidrag.

För Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Forte och Vetenskapsrådet gäller följande:

Värdet på bidraget underskrider 1 mkr - Prefekt

Prefekt kan signera projektparts godkännande om värdet på bidraget underskrider 1 mkr enligt beslutad vidaredelegation i skolans Besluts- och delegationsordning .

Följande gäller vid signering av skolchef

Samtliga projektparts godkännande som har signerats av skolchef skickas tillbaka till ansvarig projektledare/forskare för vidarebefordran till finansiär. Originalet arkiveras på institutionen.

Värdet på bidraget överskrider 1 mkr - Skolchef

Om värdet på bidraget överskrider 1 mkr ska projektparts godkännande skickas in till avtalssamordning@abe.kth.se  för samordning av skolchefs signatur.

För övriga projektparts godkännande med annan finansiär än ovan (t.ex. Trafikverket) gäller följande:

Övriga projektparts godkännande signeras av skolchef oavsett värde. Dessa skickas in till avtalssamordning@abe.kth.se  för samordning av skolchefs signatur.

Beslut- och delegationsordningen anger:

Beslutanderätt Vidaredelegation
Teckna avtal13om forskningsbidrag/mottagande av forskningsbidrag från större nationell statlig forskningsfinansiär14, s.k. finansieringsavtal. Prefekt (belopp under 1 mkr)

13Finansieringsavtalen kan sedan följas av samarbetsavtal (som tecknas av Chefen för RSO om de inkluderar andra än lärosätesparter och eller myndighetsparter).

14Här avses finansiering från Energimyndigheten, Formas, Forte, VINNOVA och VR alt. finansiering administrerad av någon av nämnda finansiärer.